Webinář

Jazyk. vzdělávání žáků se sluch. postižením v inkluz. vzdělávání

Obsah webináře bude zaměřen na podporu jazykového vzdělávání žáků se sluchovým postižením, kteří se vzdělávají v inkluzivním vzdělávání. Konkrétně půjde o žáky, kteří komunikují mluvenou češtinou, ale jejich kompetence neodpovídají obvyklým kompetencím jejich slyšících spolužáků. Jedná se o žáky různé etiologie sluchových vad s jazykovým hendikepem, kteří v raném věku neměli dostatečné podmínky pro plné rozvinutí mateřského jazyka (češtiny). U těchto žáků se chyby v používání mluvené i psané češtiny manifestují v různých oblastech jazyka (nejen v rovině foneticko-fonologické, jejíž rehabilitaci zajišťuje logoped, v rovině lexikální, morfologické, syntakticko-sémantické i pragmatické). V rámci webináře budeme diskutovat o tom, jak nahlížet na výuku předmětu Český jazyk u těchto žáků, jak podpořit jejich kompetence v mateřském jazyce, kdy a jak je vhodné do výuky jejich jazykového vzdělávání implementovat postupy blízké výuce češtiny jako cizího jazyka. Bude diskutována otázka, kdy, v jaké míře, jakým způsobem je vhodné žákům zprostředkovávat pochopení jazyka jako systému, který disponuje množstvím jazykovědných pravidel. Účastníci se seznámí s metodami, které podporují jazykové kompetence žáků v naukových předmětech a které lze použít pro rozvoj jejich čtenářských kompetencí. Budou představeny části metodické podpory NPI ČR, které je možné využít pro práci s žáky se sluchovým postižením.

30. 11. 2023
15:00 - 16:30
On-line
Zdarma

Více informací

NPI ČR

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.