Právo, právní a veřejno-správní činnost

Bezpečnost v silniční dopravě

68-42-N/07

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje studenty na výkon těch povolání, jejichž náplň práce přímo nebo úzce souvisí s problematikou silniční dopravy. Vzdělávacímu programu dominují odborné předměty, jejichž výuka navazuje na výuku předmětů propedeutických. Studenti jsou vedeni k odpovědnosti za kvalitu své práce, ke schopnosti samostatně se rozhodovat, k empatii, k dodržování právních norem, k dodržování bezpečných pracovních postupů, k ekologickému a ekonomickému chování. Vzdělávací program vychází z modulového pojetí, ve kterém jsou sloučeny jednotlivé moduly do sedmi specifických vyšších celků a to: dopravní aplikace, právní aplikace, teorie a praxe řízení, informatika, komunikace v cizím jazyce, společenskovědní disciplíny a odborná praxe.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatňují především ve státní správě a samosprávě, ve státních ogranizacích, v dopravních a přepravních společnostech, v autoškolách, ve stanicích technické kontroly, u Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR nebo u Vojenské policie a Obecní policie. Mezi konkrétní typové pozice patří například dopravní a bezpečnostní referent, dispečer, referent pro pozemní komunikace, referent bezpečnosti státu, referent pro silniční a městskou dopravu, příslušník Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR, vojenský policista, příslušník městské policie a v neposlední řadě učitel v autoškle.