Právo, právní a veřejno-správní činnost

Bezpečnostně právní činnost

68-42-N/04

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program splňuje požadavky na odbornou teoretickou a praktickou přípravu policistů ve smyslu nařízení vlády č. 104/2005 Sb. Studenti se během studia seznámí s vybranými výzkumnými a statistickými metodami používanými u Policie ČR. Odborné vzdělání prohlubují také vybrané poznatky z přírodních a aplikovaných věd (management, krizové řízení atd.). Významnou složku vzdělávání tvoří praktická výuka, jejímž cílem je osvojení taktiky služebních postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat výkony a pracovat v týmu.

Informace o trhu práce

Absolventi budou připraveni uplatnit se zejména u Policie ČR jako například komisaři, policejní specialisté; nižší, případně střední řídící pracovníci útvarů pořádkové a dopravní policie, popř. v rámci útvarů cizinecké policie a na dalších specializovaných útvarech v systemizovaných funkcích, specialisté ve služebním nebo v pracovním poměru u Policie ČR či na MV ČR na úsecích podpory výkonu, správních činností, logistiky a organizačních útvarů.