Technická chemie a chemie silikátů

Chemické práce

28-52-E/01

Parametry oboru

  • Technická chemie a chemie silikátů
  • Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Chemie, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Odborná příprava je v jednotlivých školách zaměřena na vykonávání jednoduchých pracovních činností technického a chemického charakteru v chemické výrobě příslušného chemického odvětví a laboratorních činnosti v chemických laboratořích a výrobách. Žáci si nejprve rozšíří a prohloubí učivo chemie ze základní školy v teoretické a praktické složce. Seznámí se s vlastnostmi, druhy a použitím surovin a pomocných materiálů v různých odvětvích chemických výrob a s fyzikálněchemickou podstatou probíhajících dějů a procesů. Naučí se provádět jednoduché obslužné činnosti a manipulovat se surovinami, meziprodukty a výrobky v různých fázích výrob, provádět běžnou údržbu přístrojů, strojů a zařízení, dodržovat technologické postupy a vést předepsanou dokumentaci. Žáci si osvojí principy, postupy a užití chemických a fyzikálněchemických metod, naučí se odebírat a upravovat vzorky, provádět jednoduchá fyzikálněchemická měření podle návodu, zaznamenávat a zpracovávat výsledky. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci, k odpovědnosti za její kvalitu, k minimalizaci negativního vlivu na pracovní a životní prostředí a k dodržování zásad BOZP.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní v oblasti chemického a farmaceutického průmyslu, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického charakteru a v různých typech chemických laboratoří.
Absolventi vykonávají jednoduché technické a chemické pracovní činnosti v chemických a zpracovatelských výrobách při přejímkové a vnitropodnikové manipulaci se surovinami, materiály, polotovary a výrobky včetně jednoduché kontroly těchto výrob v laboratorním, poloprovozním a provozním měřítku. Absolventi provádějí dále obslužné a kontrolní práce vybraných výrobních zařízení pro převážně mechanicko-fyzikální operace a podílejí se na údržbě strojů a zařízení, především na jejich čištění, konzervaci a ochraně proti korozi. Uplatní se v povoláních chemik, případně typových pozicích gumař, plastikář a dalších.
Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.