Umění a užité umění

Kamenosochařství

82-41-M/16

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Výtvarná výchova, Dějepis, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, ale zejména modelují), v nichž tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si základy písma, zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a základy technického zobrazování. Tyto obecné výtvarné a technické dovednosti využívají při samostatném výtvarném ztvárnění plastických objektů, profilovaných zdobných prvků apod. pro interiér i exteriér a při zhotovování příslušné technické dokumentace. Při tom aplikují získané vědomosti z dějin výtvarné kultury, sledují vývoj užité výtvarné tvorby v oboru, využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Výtvarné záměry pak realizují v odborných dílnách. Naučí se odlévat modely, zhotovovat formy a realizovat v materiálu kamenosochařská díla, kamenné prvky v architektuře apod. K tomu si osvojí všechny tradiční i současné technologické postupy a techniky, naučí se rozeznávat, posuzovat, správně volit, vhodně zpracovávat i kombinovat odpovídající materiály a používat příslušná zařízení, stroje, nástroje, pomůcky a nářadí. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci, k odpovědnosti za její kvalitu a k dodržování předpisů BOZP.
Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v širokém spektru kamenosochařských prací, především ve sféře reprodukování náročných sochařských děl a zhotovování, rekonstrukcí, příp. navrhování plastických objektů a architektonických prvků z kamene pro exteriér nebo interiér. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v dílnách kamenosochařských a kamenických firem.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve studiu v uměleckých oborech, poměrně často i v oborech pedagogických, teorie umění, restaurování, někdy i v oborech technických (např. stavební, architektura).