Stavebnictví, geodézie a kartografie

Kominík

36-56-H/01

Parametry oboru

  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Denní
  • Tři roky
  • Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí poskytovat kominické služby v celém širokém rozsahu od čistění spalinových cest a provádění jejich kontrol a revizí, čistění a drobných oprav spotřebičů, návrhů a provádění sanací stávajících spalinových cest, montáží a staveb nových spalinových cest až po měření spalin malých zdrojů znečistění ovzduší a vyhodnocení spalovacího procesu. Získají přehled o používaných stavebních materiálech, stavebních konstrukcích, komínových systémech a platných předpisech pro navrhování a provádění spalinových cest a připojování spotřebičů paliv. Při výuce používají moderní optickou a elektronickou techniku včetně aplikovaných programů na PC.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní v povolání kominík. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti kominictví a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné.
Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření.