Právo, právní a veřejno-správní činnost

Krizové řízení a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

68-43-N/12

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program poskytuje přípravu pro plánování a řízení za mimořádných nebo krizových situací a zvládání řízení, a to jak na úseku prevence mimořádných událostí, tak i v následujících obdobích činnosti krizového managementu. V odborné složce je těžištěm příprava v teorii a praxi krizového řízení, tuto oblast doplňuji i poznatky o BOZP a základech požární ochrany, systémech jejich řízení a o ochraně životního prostředí. Pozornost je věnována i aplikované psychologii a sociologii, sociální a krizové komunikaci, pracovnímu právu, nedílnou součástí přípravy jsou i informační technologie a jazyková příprava.

Informace o trhu práce

Absolvent nalezne uplatnění v orgánech i organizačních složkách státní správy (např. v orgánech státního dozoru) i územní samosprávy, v Hasičském záchranném sboru České republiky i v dalších složkách integrovaného záchranného systému, na pozicích souvisejících s krizovým řízením, bezpečností a ochranou zdraví při práci. Dále též v malých, středních i velkých soukromých firmách, specializujících se na problematiku bezpečnostních a havarijních služeb. Splňuje též vzdělanostní předpoklady pro přijetí do služebního poměru příslušníka ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů. Absolvent může zastávat zejména tyto pracovní pozice: technik požární ochrany, samostatný koordinační technik, pracovník krizového (operačního a informačního) centra (střediska či štábu), koordinátor krizového plánování, samostatný bezpečnostní technik, odborně způsobilá osoba pro hodnocení a prevenci rizik v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Dále může být pracovníkem složky integrovaného záchranného systému, zaměstnancem soukromé bezpečnostní služby i příslušníkem ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru.