Podnikání v oborech, odvětví

Management firem

64-31-N/03

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Student se naučí zpracovat a realizovat podnikatelský záměr a zajišťovat úkony související s finančními, daňovými a právními potřebami podnikání, rozvíjet strategický plán marketingu, analyzovat, vyhledávat a zpracovávat informace, ovládat počítačové programy pro ekonomické analýzy, organizovat, plánovat a provádět komerční aktivity ve vztahu k nákupu a prodeji, zvládat problematiku řízení lidských zdrojů, vzdělávání, plánování a kontrolu podřízených, rozpracovat firemní strategie, řídit a organizovat procesy a realizovat podnikatelské strategie, zajišťovat efektivnost hospodaření a hodnotit výkonnost, řídit proces kvality práce, produktů a služeb svěřeného úseku, vést technické a provozní dokumentaci.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění ve středních funkcích managementu firem a organizací.