Stavebnictví, geodézie a kartografie

Montér suchých staveb

36-66-H/01

Parametry oboru

  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Denní
  • Tři roky
  • Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí provádět základní práce při montáži suchých staveb, tj. volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; zhotovovat dřevěné a kovové nosné konstrukce stěn, instalačních stěn, příček a stropních podhledů, včetně jejich napojení na stavební konstrukce; opláštit nosné konstrukce různými druhy desek; zhotovovat suché podlahy a půdní vestavby budované systémem suché montáže; vést písemnou dokumentaci související s prováděnými pracemi (zakázkový list, stavební deník); předávat zhotovené dílo zákazníkovi; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci pozemních a suchých staveb, zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty konstrukcí suchých staveb a navazujících stavebních konstrukcí; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání montér suchých staveb při výkonu odborných prací ve stavebních firmách při montáži a opravách konstrukcí suché výstavby. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti montáže suchých staveb a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné.
Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření.