Technická chemie a chemie silikátů

Papírenská výroba

28-56-E/01

Parametry oboru

  • Technická chemie a chemie silikátů
  • Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Chemie, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Těžištěm odborné přípravy v jednotlivých školách je osvojení praktických dovedností a upevnění odborných vědomostí potřebných k výkonu kvalifikované práce v konkrétním úseku papírenské výroby. Žáci si nejprve rozšíří a prohloubí učivo chemie a fyziky ze základní školy důležité pro papírenskou výrobu, vzhledem k tomu, že v RVP není zařazena vzdělávací oblast přírodovědného vzdělávání. Získají poznatky o vlastnostech, druzích a použití surovin a pomocných materiálů v různých odvětvích papírenské výroby. Osvojí si konkrétní techniky a technologické postupy při přejímce a přípravě surovin, při výrobě různých druhů vláknin, papíru a lepenek, jejich zpracování a expedici a při manipulaci s odpady v různých fázích výrobního procesu. Žáci se naučí obsluhovat jednoduché přístroje, stroje a zařízení v dílčím úseku papírenské výroby, včetně jejich běžné údržby a čištění. Naučí se provádět jednoduché vstupní, mezioperační a výstupní kontroly včetně kontroly odpadních vod a exhalací a zaznamenávat technické údaje. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci, k odpovědnosti za její kvalitu, k minimalizaci negativního vlivu na pracovní a životní prostředí a k dodržování zásad BOZP.

Informace o trhu práce

Absolventi oboru papírenská výroba jsou připravováni pro výkon jednodušších činností v následujících oblastech papírenské výroby – při přejímce a přípravě dřeva, sběrového papíru a hadrových materiálů, při výrobě vláknin a papíru, zušlechťování a zpracování papíru a lepenek na finální výrobky papírenského průmyslu. Uplatní se při obsluze a drobné údržbě strojů a zařízení při zpracování výchozího sortimentu papírenských surovin, meziproduktů a výrobků všeho druhu a při kontrole jakosti v jednotlivých fázích výrobního procesu.
Absolventi se uplatní při výkonu povolání pomocný pracovník v papírenství, papírník, celulózař a zpracovatel papíru.
Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.