Právo, právní a veřejno-správní činnost

Prevence kriminality

68-42-N/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program se zaměřuje na přípravu studentů na profesní i lidské zvládání prevence jakožto významného společenského úkolu, a to jak na úseku prevence primární (pozitivní ovlivňování hodnotové orientace široké veřejnosti) a terciární (resocializace, pracovní uplatnění, rodina, odborná kvalifikace), tak – a to především – sekundární, tj. ve vztahu k rizikovým skupinám (záškoláctví, vandalismus, drogy, alkohol, gamblerství, extremismus, etnicita). Program se zaměřuje jak na oblast sociální prevence, tak na oblasti prevence situační, a to jak na úseku veřejné správy a nevládních organizací, tak na úseku komerčním formou ochrany osob a majetku.

Informace o trhu práce

Absolvent se může uplatnit například jako referent v ústředních orgánech státní správy a samosprávy, manažer preventivních aktivit, odborník a vedoucí pracovník u soukromých bezpečnostních služeb, zajišťující ochranu objektů nebo přepravu peněz a cenností, odborný pracovník v krizových poradenských zařízeních, v řídících a organizátorských funkcích státní, městské a obecní policie.