Umění a užité umění

Scénická a výstavní tvorba

82-41-M/03

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Výtvarná výchova, Dějepis, Fyzika

Charakteristika oboru

Odborná příprava je v jednotlivých školách zaměřena buď na scénografii, nebo na výstavnictví. Ve vzdělávání v obou zaměřeních převažuje praktická složka. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma, zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a způsoby zpracování technické dokumentace. Tyto obecné výtvarné a technické dovednosti dále využívají při samostatné návrhové a realizační tvorbě. V zaměření na scénografii tvoří např. návrhy jevištního prostoru (využití praktikáblů, schodů, šikmy, točny atd.), divadelní scény, jevištních detailů a doplňků apod. V zaměření na výstavnictví navrhují např. plošné a trojrozměrné propagační objekty, orientační dominanty, ucelené propagační a výstavní akce atd. V obou zaměřeních pak v odborných dílnách zhotovují na základě výtvarné a technické dokumentace makety a modely daných prostorů i jednotlivé prostorové prvky a jejich sestavy. K tomu si osvojí potřebné technologické postupy a techniky, naučí se posuzovat, volit a vhodně kombinovat tradiční i nové materiály, provádět jejich povrchové úpravy a používat příslušná zařízení, nástroje a pomůcky. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu. Při výtvarných činnostech jsou vedeni k tomu, aby vhodně aplikovali získané teoretické vědomosti z dějin výtvarné kultury a vývoje výtvarné tvorby v rámci zaměření oboru, využívali informační technologie a běžně pracovali s odpovídajícím programovým vybavením.
Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou na základě získané odborné profilace/zaměření připraveni uplatnit se v širokém spektru tvůrčích a realizačních činností v oblasti scénografie nebo výstavnictví.
Příslušné činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v divadelních a reklamních agenturách, které se zabývají realizací scén a výstav, v architektonických ateliérech, divadlech, televizních a filmových studiích apod.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve studiu v uměleckých oborech, poměrně často i v oborech pedagogických, teorie umění, někdy i v oborech technických (např. architektura).