Právo, právní a veřejno-správní činnost

Sociálněsprávní činnost

68-43-N/06

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Program připravuje pro všechny oblasti sociální práce a sociálních služeb, které pomáhají lidem řešit jejich problémy a zlepšovat sociální postavení. Student se naučí zajišťovat specializované agendy v péči o rodinu, děti a mládež, staré, zdravotně postižené a společensky nepřizpůsobivé občany, provádět sociální rehabilitaci, resocializaci klientů a individuální i skupinovou sociální práci, realizovat sociální opatření. Orientuje se v sociální politice státu, seznámí se s problematikou sociálně patologických jevů a jejich prevence a sociální sítě. Naučí se vyhledávat jedince vyžadující sociální pomoc, rozlišovat typy klientů, uplatňovat metody sociální práce s jednotlivcem i se skupinami klientů, navrhovat sociálně terapeutické postupy. Získá znalosti z oboru sociologie, statistiky, demografie a psychologie, z oblasti sociálně diagnostických postupů, sociální prevence a sociálněprávní ochrany, včetně depistáže, sociálního poradenství, terapie a tréninku.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní ve veřejnoprávních, soukromoprávních a neziskových institucích a může vykonávat sociálněsprávní činnosti, sociální diagnostiku, sociální prevenci a sociálněprávní ochranu, depistáže, sociální pomoc (poradenství, ústavní sociální péči, terapie, tréninky, vyjednávání a zastupování), sociální analýzy, koncepční činnosti. Najde uplatnění ve školské sféře (instituce náhradní výchovy, výchovné ústavy pro děti a mládež, střediska volného času, volnočasové aktivity handicapovaných, seniorů, dětí, mládeže, osobní asistence handicapovaných), ve zdravotnictví (krizová centra, rehabilitační zařízení, ozdravovny), v rezortu ministerstva vnitra (instituce prevence, humanitární střediska a uprchlické tábory), v resortu ministerstva spravedlnosti (oblast vězeňství, probační pracovník), v rezortu ministerstva práce a sociálních věcí (domovy důchodců, ústavy sociální péče, sociální kurátor, terénní pracovník, pečovatelská služba), v neziskových organizacích s humanitárním nebo charitativním posláním.