Stavebnictví, geodézie a kartografie

Stavební materiály

36-43-M/01

Parametry oboru

  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Matematika, Fyzika

Charakteristika oboru

Žáci získají znalostí v oblasti výroby, použití a zkušebnictví stavebních materiálů. Kromě široké teoretické výuky se žáci naučí praktickým dovednostem v laboratorních cvičeních, na odborných praxích a exkurzích. Během studia postupně získají přehled o vlastnostech nejrůznějších stavebních materiálů – kamene, dřevařských a kovových materiálů, keramiky, pojiv, malt, betonů, plastů, izolací a nátěrových hmot. Důraz je kladen také na základy marketingu a práci s výpočetní technikou, především její využití v praxi při grafickém zpracování a technologických výpočtech. Žáci se naučí navrhovat vhodné materiály podle druhu stavby a prostředí, osvojí si technologické postupy výroby, včetně vlastností vstupních surovin a strojního zařízení, mají osvojeny způsoby zkušebnictví jednotlivých stavebních materiálů.

Informace o trhu práce

Absolventi se mohou uplatnit jako vedoucí techničtí pracovníci ve výrobě stavebních materiálů (např. jako mistr, technolog přípravy výroby), dále v oblastech kontroly jakosti stavebních materiálů nebo laboratorního zkušebnictví, jako expedient v cihelnách, keramičkách, prefách, cementárnách, vápenkách a ve výrobnách suchých maltových a betonových směsí. Své místo si mohou také najít v marketingových nebo ekonomických odděleních při nákupu a prodeji stavebních materiálů.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech skupiny Stavebnictví, geodézie a kartografie, ale i v oborech ekonomických.
Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon vázané živnosti a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné.