Strojírenství a strojírenská výroba

Strojník

23-65-H/01

Parametry oboru

  • Strojírenství a strojírenská výroba
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Denní
  • Tři roky
  • Praktické činnosti, Fyzika

Charakteristika oboru

Obsah přípravy má dvojí charakter: předně se žáci naučí řídit, seřizovat, obsluhovat a ošetřovat stroje a strojní zařízení, provádět jejich běžnou údržbu a drobné opravy, tedy vykonávat činnosti strojírenského charakteru, tj. osvojit si základy ručního a strojního zpracování kovů, montážních prací, měření a kontroly. Aby mohli uvedené činnosti vykonávat v různých odvětvích, musejí získat i vědomosti o materiálech a jejich zpracování v příslušném odvětví. Souvisejícími činnostmi jsou např. kontrola a zkoušky jakosti surovin a výrobků, vedení záznamů o provozu strojů a zařízení apod. Při všech činnostech se žáci seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
Stroje a strojní zařízení se vyskytují v mnoha odvětvích hospodářství, např. v energetických výrobnách, v těžebním průmyslu, v úpravnách surovin, úpravnách vody a čistírnách odpadních vod; používají se při zemních pracích, terénních úpravách, stavbách budov a komunikací, při průmyslové výrobě nejrůznějších polotovarů a výrobků apod. Mají rozdílné principy a různý stupeň automatizace. Tato různorodost se odráží v rozdílném obsahu vzdělávacích programů jednotlivých škol. Zájemcům proto doporučujeme dotázat se příslušné školy na oblast, pro kterou žáky připravuje.

Informace o trhu práce

Absolventi najdou uplatnění v povolání strojník a na jeho různých pozicích, např. obsluha energetických zařízení v elektrárnách, obsluha energetických zařízení v teplárnách, obsluha strojů a zařízení na povrchu dolu, strojníci těžních strojů, řidiči (důlních) velkostrojů, strojníci úpraven vod, strojníci čistíren odpadních vod, strojníci čerpacích a přečerpávacích stanic, obsluhy zařízení kafilérie, obsluhy stavebních strojů, obsluhy dřevařských strojů a zařízení, výrobci dřevařských polotovarů, obsluhy zařízení na výrobu skleněných vláken, obsluhy zařízení na výrobu stavebních hmot a mnohých dalších. Pro uplatnění absolventů v některých z uvedených typových pozic je nezbytné získání specifických oprávnění (např. k řízení konkrétního druhu stavebního stroje). V omezené míře mohou takováto oprávnění získávat žáci již v průběhu přípravy, další oprávnění pak mohou získat vykonáním příslušné zkoušky po ukončení přípravy.
Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem buď v oborech strojírenského zaměření, nebo v oborech technologicky navazujících na specializaci shodnou s původní přípravou, či posléze v oborech orientovaných na podnikání.