Umění a užité umění

Užitá malba

82-41-M/01

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Výtvarná výchova, Dějepis, Chemie

Charakteristika oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma a postupy zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a způsoby zpracování příslušné dokumentace. Tyto obecné výtvarné dovednosti dále využívají při samostatném navrhování barevných řešení interiéru i exteriéru v různých realizačních technikách a při zhotovování výtvarné dokumentace. Při tom aplikují získané vědomosti z dějin výtvarné kultury, sledují vývoj užité výtvarné tvorby v oboru, využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Výtvarné záměry pak realizují v odborných pracovnách a ateliérech. Naučí se pracovat s malířskými dekorativními technikami (tempera, akvarel, kvaš, olejomalba, mozaika, enkaustika, fresco, sgrafito apod.) a upravovat podklady pro všechny druhy maleb. Samostatně realizují výtvarné návrhy závěsných obrazů, nástěnných maleb, velkoplošných dekorativních kompozic nebo jejich detailů, malují kopie podle starých mistrů apod. K tomu si osvojí všechny tradiční i současné technologické postupy a techniky, naučí se rozeznávat, posuzovat, správně volit, vhodně zpracovávat i kombinovat odpovídající materiály a používat potřebné pomůcky a nástroje. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci, k odpovědnosti za její kvalitu a k dodržování předpisů BOZP.
Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v širokém spektru užité malby v interiérech, architektuře, případně v oblasti scénografie. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v realizačních a tvůrčích týmech zabývajících se příslušnou oblastí užité výtvarné tvorby. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, a to zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a společenskovědních.