Zemědělství a lesnictví

Včelař

41-51-H/02

Parametry oboru

  • Zemědělství a lesnictví
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Dálková
  • Tři roky
  • Přírodopis, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí obsluhovat včelstva v průběhu celého včelařského roku, respektovat zooveterinární požadavky na chov včel včetně nutné prevence a likvidace nákaz, pečovat o zdraví včelstev, aplikovat odborné znalosti při spojování a rozšiřování včelstev, odchovu, značení a výměně včelích matek, při transportu a usazování včelích úlů do vhodných lokalit, volit vhodnou metodu pro získávání, zpracování, skladování, balení a expedici včelích produktů, propagovat zdravé včelí produkty, zabezpečovat opylovací služby pro rostlinnou výrobu, provádět laboratorní vyšetřování vzorků na zjištění chorob a škůdců včel, vyrábět včelařská zařízení, provádět jejich údržbu a opravy, vést včelařskou evidenci související s chovem, užitkovostí, rozmnožováním a plemenářskou prací, podporovat svazovou činnost včelařství, založenou na dlouhodobé tradici včelařství v Čechách.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v zemědělské prvovýrobě při chovu včelstev v povolání včelař i ve zpracovatelských provozech včelích produktů (výroba včelí kosmetiky, potravinových doplňků). Dále se uplatní v rámci údržby zeleně – ekologie krajiny a v truhlářských provozech, kde jsou vyráběna včelařská zařízení. Absolventi mohou samostatně podnikat v oblasti chovu včel, zpracování včelích produktů a jejich prodeje s případným využitím těchto činností v rámci agroturistiky. Uplatňují se jako odborní pracovníci pro členskou základnu Českého svazu včelařů, kteří zabezpečují přenos odborných znalostí na jednotlivé členy.
Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oboru zahradnického zaměření nebo v oboru orientovaném na podnikání.