Právo, právní a veřejno-správní činnost

Veřejná správa

68-43-N/05

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje na činnosti ve veřejné správě, tj. státní správě a samosprávě, v podmínkách členství České republiky v Evropské unii. Student se seznámí s hospodářskou a personální politikou státu i zemí EU, strategií rozvoje lidských zdrojů i záměry hospodářské politiky, zákony, normami a předpisy, osvojí si znalosti o jednotlivých správních odvětvích, funkci veřejné správy na místní i regionální úrovni. Naučí se rozpracovávat strategické záměry jednotlivých sektorů veřejné správy do podmínek regionů a obcí, zajišťovat správní agendu, chápat cíle globální ekonomiky a zákonitostí finančního trhu, pracovat s informacemi a informačními systémy a aplikovat je v každodenní práci, řídit se etickým kodexem státního úředníka, uplatňovat v praxi poznatky z plánování a realizace regionálního rozvoje.

Informace o trhu práce

Absolvent může zastávat funkci provozního ekonomického specialisty ve státních orgánech (ústřední a územní orgány státní správy), v sektoru orgánů územní státní samosprávy (krajské a obecní úřady), v sektoru orgánů zájmové státní samosprávy (oborové komory – ČAK, ČLK, AK, Komora daňových poradců, Auditorská komora, Notářská komora ČR a další) a v sektoru neziskových organizací zabývajících se podporou veřejné správy. Může vykonávat specifickou činnost ve správě organizace jako administrativní a spisový pracovník nebo využít své orientace ve veřejné správě členských států Evropské unie.