Ekologie a ochrana životního prostředí

Vodní hospodářství a ekologie

16-01-N/02

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje pro činnosti v různých úrovních státní správy a samosprávy v oblasti ochrany životního prostředí a problematiky vodního hospodářství a ochrany vod se zřetelem na ochranu vod a vodních organismů.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní ve vodohospodářských podnicích, vodárenských provozech, rybochovných provozech, v zemědělských a průmyslových podnicích, v organizacích zabývajících se využitím vod (povodí, meliorační správy, úpravny vod, čistírny odpadních vod), v orgánech ochrany přírody, v kontrolních a poradních orgánech. Může pracovat jako specialista v oblasti ekologie, odpadového hospodářství a monitorování životního prostředí, inspektor ochrany přírody a krajiny, inspektor ochrany vod, krajinář, pracovník správy národního parku, pracovník samosprávy pro životní prostředí, pracovník rozvoje regionu, ekolog, hydrolog, vodohospodářský technik, vodárenský technik, rybářský technik.