Umění a užité umění

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

82-41-M/13

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Výtvarná výchova, Dějepis, Fyzika

Charakteristika oboru

Převažující část odborné přípravy má praktický charakter. Žáci se naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), v nichž tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si základy písma, zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a základy technického zobrazování. Tyto obecné výtvarné a technické dovednosti využívají při samostatné tvorbě výtvarných návrhů a technické dokumentace unikátních předmětů či výrobků pro sériovou výrobu. Při tom aplikují získané teoretické vědomosti z dějin výtvarné kultury, sledují vývoj užité výtvarné tvorby v rámci oboru, využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Výtvarné návrhy pak realizují v odborných dílnách. K tomu si osvojí všechny potřebné technologické postupy a techniky, naučí se rozeznávat, posuzovat a správně volit vhodné materiály včetně jejich kombinací a používat příslušná zařízení, nástroje, pomůcky apod. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu.
Odborná příprava se ve školách zaměřuje na jednotlivé oblasti sklářské tvorby a výroby. Může se jednat např. o sklářské formy, broušení skla, tvarování skla (s dalšími možnostmi vnitřních profilací jako např. hutní tvarování skla, tvarování skleněných plastik, tvarování lehaného a slinovaného skla), malování skla a související techniky, rytí skla, skleněné figurky, skleněnou bižuterii, design světelných objektů apod. V zastoupení možných zaměření/profilací odborné přípravy se jednotlivé školy liší.
Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou na základě získané odborné profilace/zaměření připraveni uplatnit se v celém spektru tvůrčích a realizačních činností v rámci odpovídající oblasti sklářské uměleckořemeslné a průmyslové tvorby a výroby. Uplatní se především jako designéři, výtvarníci a realizátoři náročných výrobků. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v designérských ateliérech a dílnách firem (velkých, středních i malých rodinných) zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Uplatnit se mohou rovněž v rámci technické přípravy výroby a jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího příslušnou oblast uměleckořemeslné či průmyslové tvorby a výroby.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve studiu v uměleckých oborech, poměrně často i v oborech pedagogických, teorie umění, někdy i v oborech technických (např. chemická technologie).