Stavebnictví, geodézie a kartografie

Zedník

36-67-H/01

Parametry oboru

  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Denní
  • Tři roky
  • Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí provádět základní betonářské a zednické práce na pozemních stavbách, tj. volit, používat a udržovat nářadí, mechanizační prostředky a pracovní pomůcky; volit materiály a výrobky; betonovat svislé a vodorovné konstrukce; zdít zdivo z různých druhů materiálů; provádět montované konstrukce stropů, nadpraží otvorů a schodišť; provádět povrchové úpravy zdiva omítkami a tenkovrstvými keramickými materiály; osazovat výrobky přidružené stavební výroby (okna, dveře); zhotovovat tepelné izolace vnějšího pláště budov; provádět práce při přestavbách budov; posuzovat optimální pracovní podmínky pro zednické práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci pozemních staveb a zhotovovat jednoduché stavební výkresy a náčrty; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.
Obor je koncipován tak, aby bylo umožněno vytvoření specializovaného školního vzdělávacího programu obkladač zaměřeného na obklady stěn a podlah keramickými materiály a zhotovitel zateplovacích systémů zaměřeného na zateplování budov kontaktními systémy.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve stavebních firmách v povoláních zedník, obkladač a montér zateplovacích systémů.