08. 07. 2024

MŠMT podpoří školy s větším zastoupením ukrajinských dětí

MŠMT podpoří v příštím roce finančně školy s větším zastoupením ukrajinských uprchlíků. Jedná se o cílenou podporu po ukončení financování pozic ukrajinských asistentů pedagoga. Finance jsou určeny pro období září až prosinec 2024. Podpora se bude týkat mateřských, základních a středních škol a konzervatoří zřizovaných obcí, krajem nebo dobrovolným svazkem obcí s výjimkou mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních, které mají alespoň 10 cizinců s dočasnou ochranou a zároveň tvoří podíl těchto cizinců alespoň 10 % ze všech dětí a žáků školy.

Normativ bude možné čerpat na:

  • personální podporu – pedagogické i nepedagogické pozice, jejichž náplní práce je podpora adaptace a integrace cizinců s dočasnou ochranou (lze čerpat na platy, na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti),
  • ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) – učebnice, učební pomůcky, DVPP a další výdaje vymezené v § 160, odst. 1 písm. c) a d) školského zákona).

Výše normativu se bude odvíjet od počtu ukrajinských uprchlíkův v dané škole. Konkrétní rozdělení na mzdové náklady a ONIV si škola určí dle svých potřeb, celý normativ lze čerpat na personální podporu nebo naopak na ONIV, případně částečně na personální podporu a ONIV.

Školy, které splňují stanovené kritérium, obdrží tuto informaci do datové schránky a finanční prostředky jim budou přiděleny nejpozději do 15. října 2024 prostřednictvím krajských úřadů a Magistrátu hl. města Prahy.

Podrobné podmínky jsou k dispozici ve Věstníku MŠMT.

Zdroj: MŠMT