15. 03. 2024

Výzva k podávání návrhů kandidátek / kandidátů na udělení Ceny vlády nadanému studentovi za rok 2023

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje, v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátek / kandidátů na udělení Ceny vlády nadanému studentovi za rok 2023.

Cena vlády nadanému studentovi (dále jen „CVNS“) je udělována podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) bod 2 nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“).


CVNS je od 1. ledna 2024 udělována vždy jednomu studentovi v kategorii:
a) student/ka střední a vyšší odborné školy,
b) student/ka v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
c) student/ka v doktorském studijním programu.

Cena vlády nadanému studentovi bude udělována studentům, kteří projevili talent a zájem o výzkumnou či vědeckou práci.
Dle ustanovení § 1 odst. 3 nařízení vlády o udělení CVNS rozhoduje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“).
Laureát/ka získá dle § 1 odst. 1 písm. a) bodu 2 nařízení vlády v každé z kategorií spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 50 000 Kč. Toto ocenění je poskytováno z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.
Rada se při výběru kandidátek / kandidátů řídí kritérii dle ustanovení § 3 odst. 2 nařízení vlády.
Rada postupuje při výběru kandidátek / kandidátů v souladu se svým Statutem a Jednacím řádem.

Požadavky na kandidátky a kandidáty
Návrh na udělení ceny vlády nadanému studentovi obsahuje:
a) označení kategorie, do které je student přihlášen,
b) jméno a příjmení kandidátky / kandidáta,
c) datum narození,
d) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
e) životopis,
f) popis dosažených výsledků práce kandidátky / kandidáta, se zdůrazněním výjimečnosti a kvality výsledků (v rozsahu do 3 stran),
g) potvrzení střední nebo vysoké školy, na které studentka či student navrhovaný na ocenění studuje, osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
h) doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašované kandidátky / kandidáta (ne starší než za minulý kalendářní rok).


Cenu vlády nadanému studentovi lze udělit výhradně k ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Není tedy možné ocenit touto cestou např. mimořádné studijní výsledky, či výsledky jiné činnosti, pokud by takové připadaly v úvahu – ve smyslu návětí § 1 odst. 1 nařízení vlády.
Navržený kandidát/ka musí splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě.
Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Nominující odpovídá za správnost všech údajů v nominaci uvedených.
Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky.
Návrhy označené na obálce č. j. 1069/2024-UVCR musí být doručeny nejpozději do 31. března 2024 v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
e-mail: rvv@vlada.cz
Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na id datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33.