Technická chemie a chemie silikátů

Aplikovaná chemie

28-44-M/01

Parametry oboru

  • Technická chemie a chemie silikátů
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Chemie, Fyzika, Matematika

Charakteristika oboru

Odborná příprava může být zaměřena na některé ze sedmi základních zaměření – analytická chemie, chemická technologie, farmaceutické substance, ochrana životního prostředí, výpočetní technika v chemii, podnikový management a zušlechťování textilií. Škola si buď vybere z uvedených zaměření, nebo si může vytvořit další zaměření, případně uvedená zaměření dále specifikovat do konkrétních oblastí chemie, např. biotechnologie, chemické technologie polymerů, kůže, papíru a celulózy, silikátů, zpracování odpadů, monitorování životního prostředí a jiných oblastí podle požadavků trhu práce. Žáci se nejprve naučí rozumět základním vztahům v jednotlivých přírodních vědách, orientovat se v základech elektrotechniky, strojnictví, automatizace a technického kreslení a aplikovat získané poznatky při laboratorních a provozních činnostech. Žáci se naučí pracovat s přístroji, stroji a zařízením v chemických laboratořích a provozech a zabezpečovat optimální režim jejich činnosti se zřetelem na laboratorní a technologické požadavky, efektivnost výroby, minimalizaci negativního vlivu na pracovní a životní prostředí a požadavky BOZP. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu při provádění chemických analýz, při kontrole průběhu operací a procesů v různých chemických a zpracovatelských výrobách a při vykonávání obchodně podnikatelských činností v různých chemických firmách.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní v chemickém a farmaceutickém průmyslu a v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s významným podílem chemického charakteru, ve výzkumných a servisních organizacích a laboratořích, které se zabývají úpravou vody a odpady, chemickými a biochemickými rozbory, monitorováním životního prostředí, kontrolou dodržování hygieny a v referátech státní správy a samosprávy odpovídajících příslušnému zaměření vzdělávacího programu. Absolventi se uplatní při výkonu povolání chemický technik, v oblasti chemie, farmacie, silikátů, textilu, ve vodním a odpadovém hospodářství a v dalších příbuzných odvětvích v typových pozicích dispečer, kontrolor jakosti, mistr, normovač, technický manažer provozu a technolog při zajišťování technické a technologické stránky výrobního procesu, v kontrolních činnostech, v systému řízení jakosti, v péči o životní prostředí a v obchodně ekonomických činnostech. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách, zejména v chemických a technických oborech, ale i v oborech přírodovědných, ekologických a pedagogických.