Strojírenství a strojírenská výroba

Klempíř

23-55-H/01

Parametry oboru

  • Strojírenství a strojírenská výroba
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Denní
  • Tři roky
  • Praktické činnosti, Fyzika

Charakteristika oboru

Žáci se naučí zhotovovat, montovat a opravovat výrobky pro klempířské konstrukce, tj. volit, používat a udržovat nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí a pracovní pomůcky pro ruční zpracování jemných plechů a profilů; volit, seřizovat a obsluhovat stroje a zařízení pro výrobu klempířských výrobků; volit materiály, polotovary, spojovací součásti, pomocné materiály a hmoty (např. pájky, tmely, lepidla, mazací prostředky apod.); volit technologické a pracovní postupy prací; ručně a strojně zpracovávat jemné plechy a profily na klempířské výrobky; montovat a opravovat výrobky a konstrukce; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst a zhotovovat pomocné dílenské náčrty klempířských výrobků a částí klempířských konstrukcí; provádět pomocné výpočty rozměrů klempířských výrobků a konstrukcí a spotřeby materiálu; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.
Obor je koncipován tak, aby bylo umožněno vytvoření specializovaného školního vzdělávacího programu klempíř stavební a klempíř strojní.
V zaměření klempíř stavební se žáci naučí provádět stavební klempířské práce související se zastřešením a průčelím budov, tj. zhotovovat, montovat a udržovat prvky odvodnění střech, oplechování a lemování stavebních konstrukcí, kovové krytiny střech, opláštění tepelných izolací, potrubí a technologických zařízení.
V zaměření klempíř strojní se naučí provádět strojírenské klempířské práce, tj. zhotovovat, montovat a udržovat strojírenské klempířské výrobky (díly technických zařízení budov, strojů a strojních zařízení aj.). Součástí zaměření je odborná příprava ke složení zkoušky před komisařem v rozsahu kurzů sváření ZP 21-9 W01 a ZP 22-9 W01.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve stavebních a strojírenských firmách v povoláních stavební nebo strojní klempíř při provádění odborných klempířských prací. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti klempířství a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření.