Stavebnictví, geodézie a kartografie

Stavebnictví

36-47-M/01

Parametry oboru

  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Čtyři roky
  • Matematika, Fyzika

Charakteristika oboru

Žáci jsou připravováni pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků související s navrhováním, přípravou a realizací staveb. Obor má čtyři zaměření: pozemní stavitelství, stavební obnova, vodohospodářské stavby a dopravní stavby.
Ve společných částech všech zaměření se žáci seznámí se zásadami zobrazování v technických výkresech a se stavební dokumentací, naučí se číst a kreslit základní stavební výkresy, používat odbornou terminologii, orientovat se ve vývoji architektonických slohů, pracovat s technickými podklady (normami, katalogy výrobků i technologií), poznávat, využívat i zkoušet vlastnosti stavebních hmot a materiálů, získají poznatky o stavbě a jejich částech, o působení sil a vlivů na stavební prvky a konstrukce, při geodetických měřeních získají potřebné měřické dovednosti. Dále jsou žáci připravováni na činnosti spojené s navrhováním konstrukcí, s rozpočtováním, kalkulací staveb a stavebním provozem v podniku.
Zaměření pozemní stavitelství: žáci jsou připravováni na navrhování a realizaci, případně rekonstrukci nebo adaptaci objektů pozemních staveb. Mají znalosti navrhování staveb bytových, občanských, průmyslových a zemědělských, vypracovávají projekty jednodušších staveb – např. kompletní projekty rodinných domků a staveb občanského vybavení.
Zaměření stavební obnova: žáci jsou připravováni pro uplatnění zaměřené zejména na rekonstrukce a údržby obytných, průmyslových, zemědělských staveb a staveb občanského vybavení, na modernizace bytových fondů, na průzkumy staveb a na údržbu a obnovu staveb památkově chráněných. Získávají základní znalosti z oblasti architektury, původních stavebních technologií a konstrukčních postupů.
Zaměření vodohospodářské stavby: žáci jsou připravováni na navrhování, údržbu a provozování vodohospodářských a vodních staveb a zařízení tzn. na vodovodní sítě a úpravu vody, stokování a čištění městských odpadních vod, úpravu toků, přehrady, rybníky, odvodňování a zavlažování pozemků, získávají základní znalosti z oblasti geologie a hydrologie.
Zaměření dopravní stavitelství: žáci jsou připravováni na uplatnění v navrhování, realizaci a údržbě dopravních staveb, to znamená projektování a údržby silnic, dálnic, inženýrských staveb spjatých s dopravou (mosty a tunely), v oblasti výstavby a rekonstrukcí železničních sítí. Získají znalosti o výstavbě letišť, o geologických a hydrologických podmínkách.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní v povolání stavební technik, a to v různých typových pozicích. Stavební technici se realizují v oblasti přípravy staveb v pozici stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu, stavební technik projektant, v oblasti provádění staveb v pozici stavební technik mistr (nebo stavbyvedoucí). U obsluhy vodohospodářských zařízení v pozici stavební technik provozní dispečer. V oblasti výroby základních stavebních materiálů v pozici stavební technik technolog, stavební technik provozní dispečer či stavební technik kontrolor jakosti. Uplatnění nacházejí také v oblasti správních institucí jako referenti státní správy a samosprávy, v odborných stavebních laboratořích a zkušebnách v pozici stavební technik zkušebnictví i jako pracovníci marketingu ve výrobě a při prodeji stavebních materiálů a výrobků.
Absolventi jsou připravováni tak, aby našli uplatnění přímo ve stavebních firmách a projektových kancelářích, jsou připraveni i ke studiu na vysokých školách, především technického směru nebo i ekonomického směru.
Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon vázané živnosti a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné.