08. 04. 2024

Vláda schválila nařízení o regulaci PHmax pro ZŠ a SŠ

Vláda dne 3. dubna rozhodla na návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o úpravě maximálního počtu vyučovacích hodin hrazených ze státního rozpočtu na základních a středních školách a konzervatořích na 95 % původních hodnot. Jde o první významnou revizi systému financování regionálního školství, která v následujících letech zpomalí nárůst počtu učitelských míst a zároveň umožní zajistit adekvátní platy pro stávající učitele. Změny se podle propočtů MŠMT přímo dotknou pouze necelé třetiny základních a desetiny středních škol a budou účinné od září. 

„Cílem úpravy tzv. PHmax je zpomalit tempo růstu celkového počtu učitelů v regionálním školství. Je nutné ustálit poměr počtu žáků na jednoho učitele tak, aby byla v rovnováze efektivita výuky a její nákladovost, a to při dobrém finančním ohodnocení učitelů,“ uvedl ministr školství Mikuláš Bek. 

Posunutí maximální hranice o pět procent je průměrné, u základních škol jde o snížení o nula až osm procent podle typu a velikosti školy. Při jeho stanovení se vycházelo z průměrného stavu čerpání PHmax od zavedení reformy financování regionálního školství v roce 2020, který je u základních škol na úrovni přibližně 93 % a u středních škol na úrovni necelých 82 %. Výsledná regulace je také výsledem kompromisu v rámci připomínkového řízení, kdy bylo zohledněno specifické postavení některých škol ve vzdělávacím systému ČR. 

Stanovení upravených hodnot koeficientů bylo vedeno úsilím, aby i po úpravě bylo možné naplňovat rámcové vzdělávací programy, a byla zachována kvalita vzdělávání. Bude nadále možné v potřebné míře dělit třídy na skupiny i využívat tandemovou výuku. Pro školy s rozšířeným vzdělávacím programem bude nastavena adekvátní finanční podpora.

Přijaté opatření nebude mít žádný vliv na rozsah přímé pedagogické činnosti, která zůstane zachována ve stávajícím rozsahu.   

Na schválené nařízení vlády o regulaci PHmax navazuje také připravovaná novela školského zákona, která by měla přispět k efektivnější alokaci lidských a finančních zdrojů ve školství. Podstatou navržené úpravy je zmocnění k cílenému navýšení PHmax pro ty školy, které pracují v náročnějších podmínkách, projevujících se například zvýšeným počtem žáků ze znevýhodněného socioekonomického prostředí, talentovaných žáků nebo cizinců. „Tímto krokem chceme snižovat přetrvávající nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání,” dodal ministr Bek.   

Zdroj: MŠMT ČR