Podnikání v oborech, odvětví

Podnikání

64-41-L/51

Parametry oboru

  • Podnikání v oborech, odvětví
  • Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
  • Dálková
  • Dva roky

Charakteristika oboru

Žáci se naučí ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, vyhotovovat písemnosti s využitím výpočetní a kancelářské techniky, tvořit obchodní, právní, personální a interní písemnosti a pracovat s programovým vybavením používaným v profesní oblasti. Žáci se naučí zpracovávat účetní doklady, osvojí si techniku a metody účtování, naučí se účtovat o majetku a závazcích, o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě, rozdělení a použití výsledku hospodaření. Také se naučí zpracovávat účetní výkazy a daňová přiznání.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní při výkonu ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti úplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v ekonomicky zaměřených oborech vzdělání.