15. 06. 2023

INFORMACE PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje (podle § 60f odst. 4 školského zákona) a průběžně aktualizuje přehled volných míst pro další kola přijímacího řízení ve středních školách. Nabídka se týká denní i jiné formy vzdělávání i nástavbového studia. Nabídka je v přiloženém dokumentu členěna dle okresů a je průběžně aktualizována.

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023 upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají ředitelům středních škol uchazeči (u nezletilých uchazečů jejich zákonní zástupci) do 1. března 2023, u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022.

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen jednotná přijímací zkouška) je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: 13. dubna 2023
2. termín: 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: 17. dubna 2023
2. termín: 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: 10. května 2023
2. termín: 11. května 2023

Přípravu zadání testů jednotné přijímací zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledku testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).

Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech. Uchazeč tak může jednotnou přijímací zkoušku konat dvakrát. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

Ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení školní přijímací zkoušku a určit její obsah a formu.

Školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, pokud je ředitelem školy stanovena, se u maturitních oborů vzdělání koná v pracovních dnech v období od 12. dubna 2023 do 28. dubna 2023. 

Talentová zkouška – v prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna 2023, do oborů vzdělání v konzervatoři od 15. ledna do 31. ledna 2023. V oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 2. ledna 2023 do 15. února 2023. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví dva termíny talentové zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení v řádném termínu – Centrum zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky školám nejpozději 28. dubna 2023; ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení.

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená a již se uchazečům (u nezletilých uchazečům jejich zákonným zástupcům) nedoručují.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek – netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března 2023, v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.

Odkaz na stránky MŠMT – informace k přijímacímu řízení a tiskopisy přihlášek do oborů vzdělání naleznete zde.