22. 08. 2023

MŠMT chystá plán podpory pohybových aktivit ve školách

Úroveň fyzické zdatnosti žáků za několik posledních desetiletí významně poklesla. Podíl dívek i chlapců, jejichž výsledek spadá do kritické zóny zdatnosti, je vysoký a s vyšším ročníkem studia zároveň narůstá. Tato a jiná důležitá zjištění přinesla nedávno vydaná tematická zpráva České školní inspekce. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si význam podpory pohybu uvědomuje a dokončuje nyní první návrh komplexního plánu podpory pohybu dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, jehož součástí bude také plán státní politiky školního a univerzitního sportu.

Velkou výzvou pro celou společnost je kromě jiného také podpora aktivního a častého pohybu. Mnoho dostupných národních i mezinárodních studií v posledních pětadvaceti letech ukazuje na významný pokles přirozených pohybových aktivit všech skupin populace a s tím související významný nárůst zdravotních obtíží a nemocí spojených s nedostatkem pohybu (obezita, diabetes, vysoký krevní tlak, bolesti zad, komplikace v oblasti duševního zdraví apod.). Velmi silně se tato situace týká také dětí, žáků a studentů, u nichž byl navíc v důsledku nedávného období pandemie nemoci covid-19 a s ní souvisejících opatření dlouhodobě nedostatečný rozsah pohybových aktivit ještě více umenšen.

Význam pohybu a pohybových aktivit u dětí a žáků a současně urgentní potřebu akcentovat podporu pohybových aktivit dětí a žáků ve školách si samozřejmě uvědomují nejen dětští lékaři, učitelé či trenéři, ale musí si to uvědomovat také stát a jeho jednotlivé složky. Současně je zřejmé, že role školy a školního prostředí, kde děti a žáci tráví značnou část dne, je pro podporu řešení tohoto problému zcela zásadní. „Škola samozřejmě nemůže plně nahradit komplexní akcent na zdravý pohyb a aktivní životní styl, který by měl být kladen zejména ze strany rodiny. Může ale k řešení této výzvy velmi významně přispět, napomoci snížit vliv rodinného prostředí, které z různých důvodů u mnoha žáků důraz na zdravý a aktivní životní styl a s ním související dostatek pohybových aktivit neposkytuje, a tím i vliv socioekonomických aspektů na vzdělávání a zdravý vývoj konkrétních dětí a žáků. Právě tím, že bude v rámci podmínek a možností škol rozvoj pohybových aktivit žáků v rámci celého dne tráveného ve škole mnohem silněji podporován,“ říká státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Andrys. 

Pravidelný pohyb je pak také významně pozitivním faktorem pro udržení duševního zdraví a prevenci duševních onemocnění a zásadní podmínkou pro celkově kvalitní a zdravý život člověka. „Důležitým aspektem spojeným s pravidelným a aktivním pohybem je budování celkové fyzické i psychické odolnosti dětí a žáků, která je pro kvalitní a úspěšný život v současném světe prakticky nepostradatelná,“ dodává státní tajemník Andrys. V uplynulých dnech vydala Česká školní inspekce velmi dobře využitelné metodické doporučení pro školy, jehož cílem je aktivizovat jejich postupy v podpoře pohybových aktivit dětí a žáků během celého školního roku a poskytnou řadu cenných inspirací a příkladů dobré praxe. Metodické doporučení České školní inspekce je ke stažení zde a představuje velmi důležitý prvek v celkovém systému podpory pohybových aktivit dětí a žáků. Vychází přitom i z výsledků celostátního tematického šetření zaměřeného na tělesnou zdatnost žáků a podporu pohybových aktivit na základních a středních školách (tematická zpráva ke stažení zde), které Česká školní inspekce realizovala ve školních letech 2021/2022 a 2022/2023.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nyní dokončuje první návrh komplexního plánu podpory pohybu dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, jehož součástí bude také plán státní politiky školního a univerzitního sportu tak, jak ministerstvu uložila novela zákona o podpoře sportu. Připravovaný plán vnímá oblast školního sportu jako součást komplexu opatření směřujících k podpoře pohybových aktivit dětí, žáků a studentů ve školách a staví na několika základních pilířích. Těmi jsou podpora aktivního pohybu dětí a žáků během celého dne (např. podpora aktivního transportu do škol, koncept aktivních přestávek, dostupnost sportovišť po výuce apod.), excelence výuky a pojetí tělesné výchovy (např. metodická podpora a adekvátní vzdělávací programy pro učitele tělesné výchovy, doplnění výuky projektovými aktivitami pro podporu pohybu apod.), pohybové a sportovní aktivity v zájmovém vzdělávání (např. podpora pohybu ve školních družinách a školních klubech) nebo problematika školního a univerzitního sportu. Koncepce bude následně konzultována s relevantními oborovými partnery.

Zdroj: www.msmt.cz