19. 02. 2024

Podpora zdraví dětí a prevence patří mezi priority MŠMT

Jedním z důležitých cílů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v současnosti je maximalizovat podporu celkového zdraví a odolnosti dětí, žáků a studentů a významně podporovat preventivní aktivity v těchto oblastech. Ministerstvo tak ve spolupráci s různými partnery, jako je Státní zdravotní ústav nebo zmocněnkyně vlády pro lidská práva, připravuje konkrétní opatření a intervence.

Moderní doba spojená se sedavým způsobem života a nízkou pohybovou aktivitou, vysoký podíl digitálních technologií v životě současné společnosti, dynamické události a dynamický rozvoj v mnoha oblastech dopadající na emocionální kondici, s tím vším související nárůst civilizačních onemocnění, komplikací v oblasti duševního zdraví a významné snížení celkové odolnosti populace jsou důležitými faktory, s nimiž musí intenzivně pracovat i veřejné politiky. Role školy a školního prostředí, kde děti a mladí lidé tráví značnou část dne, je pro podporu řešení těchto témat zcela zásadní.

Škola samozřejmě nemůže plně nahradit komplexní akcent na zdravý životní styl v tom nejširším slova smyslu, který by měl být kladen zejména ze strany rodiny. Může ale k řešení této výzvy velmi významně přispět, pomoci snížit vliv rodinného prostředí, které navíc z různých důvodů u mnoha žáků důraz na zdravý a aktivní životní styl neposkytuje, a tím i vliv socioekonomických aspektů na vzdělávání a zdravý vývoj konkrétních dětí,“ říká státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Andrys.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukotvilo tyto problematiky také do Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2023–2027, což je zcela zásadní strategický dokument obsahující soubory konkrétních opatření a aktivit. Aktuálně ministerstvo dokončuje přípravu  celého implementačního procesu, tak, aby se další práce na realizaci příslušných opatření mohly co nejdříve rozběhnout.

Témata podpory fyzického zdraví, duševního zdraví a celkové odolnosti dětí, žáků a studentů tak figurují přímo mezi explicitně vyjmenovanými prioritami resortu pro následujících 5 let.

„Připravili jsme národní plán podpory pohybu dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, který je nyní finalizován a během února ho pan ministr Mikuláš Bek předloží k projednání vládě,“ vysvětluje státní tajemník Ondřej Andrys s tím, že jde o první národní koncepci tohoto typu. Plán podpory pohybu staví na několika provázaných pilířích. Těmi jsou podpora aktivního pohybu dětí a žáků během celého školního dne (např. podpora aktivního transportu do škol, koncept aktivních přestávek, dostupnost školních sportovišť po výuce apod.), excelence výuky a pojetí tělesné výchovy (např. široká metodická podpora a moderní vzdělávací programy pro učitele, doplnění výuky projektovými aktivitami pro podporu pohybu apod.), pohybové a sportovní aktivity v zájmovém vzdělávání (např. podpora pohybu ve školních družinách a školních klubech) nebo problematika školního a vysokoškolského sportu.

Intenzivně se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy věnuje také problematice duševního zdraví. „Vedle stávajících aktivit, které ministerstvo v této oblasti již nějaký čas vykonává, připravíme s partnery z dalších resortů národní plán podpory dětského duševního zdraví, posílíme kapacity a odborné kompetence pracovníků škol, školských poradenských zařízení i středisek výchovné péče, zajistíme systémové ukotvení školních psychologů s jejich udržitelné financování, rozšíříme koncept týmů duševního zdraví v území a významně posílíme význam primární prevence ve školách,“ doplňuje  náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Nantl a dodává, že ministerstvo v těchto tématech usiluje o širokou spolupráci, do níž je zapojena třeba i zmocněnkyně vlády pro lidská práva nebo Národní ústav duševního zdraví. „Ten v nedávné době ve spolupráci s Českou školní inspekcí provedl velmi důležitý výzkum v oblasti duševního zdraví českých žáků, jehož výsledky potvrzují nezbytnost rychlých reakcí,“ říká náměstek Nantl.

Důležitou složkou celkového zdraví a zdravého životního stylu je také oblast stravování a výživy. „Také v této oblasti se ministerstvo školství podílí na různých aktivitách, které podpoří další zvyšování kvality systému školního stravování,“ dodává vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže Jan Mareš s tím, že ministerstvo klade důraz i na výchovnou a socializační rovinu školního stravování a intenzivní spolupráci se zřizovateli škol, kteří podmínky pro školní stravování silně ovlivňují. „Zrovna minulý týden vydal Státní zdravotní ústav metodiku pro poskytování dietní stravy v rámci školního stravování, na jejímž vzniku jsme se rovněž podíleli,“ upřesňuje vrchní ředitel Mareš.

Právě Státní zdravotní ústav je pro ministerstvo školství ve všech těchto tématech velmi důležitým partnerem. „Ať už jde o oblast podpory pohybových aktivit ve školách, podporu duševního zdraví nebo oblast výživy a stravování, se Státním zdravotním ústavem jsme v pravidelném a úzkém pracovním kontaktu, společně promýšlíme vhodné formy podpory a koordinujeme svoje přístupy. Aktuálně připravujeme také podporu pro širší implementaci programu s názvem Škola podporující zdraví, který Státní zdravotní ústav úspěšně realizuje už řadu let,“ konstatuje státní tajemník Ondřej Andrys s tím, že ministerstvo školství se plně hlásí k aktivitám, které pomáhají posílit primární prevenci v oblasti podpory a ochrany zdraví v různých rovinách. „Mnohem větší akcent na prevenci je navíc plně v souladu s daty a zjištěními, které má Česká republika pro nastavování veřejných politik dlouhodobě k dispozici, a za resort školství chceme na rozvoji a podpoře takových aktivit maximálně participovat,“ doplňuje státní tajemník Andrys.

Intenzivní meziresortní spolupráci na rozvoji preventivních aktivit v oblasti veřejného zdraví potvrzuje také ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková. Naše zdraví je ovlivňováno z 50 % životním stylem, záleží tedy na tom, jaké máme například stravovací návyky, totéž platí také o přístupu k pohybové aktivitě či k návykovým látkám. S primární prevencí je třeba začít již od narození, tedy v době, kdy si tvoříme návyky na celý život. Zásadní je proto vliv rodiny, ale důležitou roli v primární prevenci má i vzdělávací systém, proto si velmi ceníme spolupráce s ministerstvem školství,“ říká ředitelka Státního zdravotního ústavu.

Velkým tématem současnosti je také konzumace a užívání výrobků obsahujících různé psychomodulační nebo psychoaktivní látky, jako je kratom nebo jako jsou cukrovinky obsahující kanabinoidy (např. HHC). Právě tato rizika jsou nyní znovu v popředí zájmu poté, co Karlovarský kraj upozornil na případy předávkování želé bonbóny obsahujícími tyto látky. „Určitě je potřeba, aby ředitelé škol a učitelé tyto záležitosti reflektovali a aby s těmito tématy ve vzdělávacím procesu pracovali,“ apeluje náměstek ministra Jiří Nantl. Pokud kdokoli zaregistruje místa, kde jsou takové cukrovinky prodávány, měl by informovat Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.

Zdroj: MŠMT ČR