19. 10. 2023

MŠMT představilo přehled kompetencí pro budoucí učitele

Nově vzniklý Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství představilo MŠMT ve spolupráci s fakultami připravujícími učitele a dalšími aktéry v pátek 13. října 2023 na konferenci, která se konala v Národní technické knihovně v Praze. Je to vůbec poprvé, co byl v České republice přijat na celostátní úrovni závazný dokument popisující kompetence začínajících učitelů a učitelek. ČR se tak řadí mezi země OECD, které podobný nástroj pro zvyšování kvality vzdělávání využívají.

Kompetenční rámec vznikl ve spolupráci MŠMT, mnoha odborníků z fakult připravujících učitele, České školní inspekce, dalších organizací věnujících se přípravě učitelů a také z řad ředitelů škol či z praxe samotných učitelů. 

Rámec klade důraz na profesní dovednosti, jako je využívání moderních technologií, formativní hodnocení, vytváření bezpečného prostředí pro učení nebo spolupráce mezi učiteli. Neopomíjí ale ani potřebu do hloubky rozumět vyučovanému oboru a jeho didaktice, dovednost efektivně plánovat hodiny nebo vyučovat tak, aby každý žák a každá žákyně mohli zažívat ve třídě úspěch. Fakulty budou nově připravovat budoucí učitele a učitelky tak, aby dosahovaly tohoto společně popsaného cíle. Budou při tom posilovat spolupráci jak mezi jednotlivými katedrami, které se podílejí na přípravě budoucích učitelů, tak mezi vysokou školou a mateřskými, základními a středními školami. Více spolupracovat budou fakulty vysokých škol i mezi sebou navzájem.

„Na učitele a učitelky jsou kladeny veliké nároky, protože vykonávají zásadní společenskou úlohu. Mají velký vliv na formování dětí a hrají zásadní roli ve snaze zajistit všem žákům v České republice rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání, které umožňuje maximální rozvoj jejich potenciálu. To jsme si stanovili i ve Strategii 2030+. Chceme proto dát učitelům a učitelkám tu nejlepší možnou přípravu na jejich profesi. Spolupráce na jasně vytyčeném cíli je základem pro zvyšování kvality. Proto jsem rád, že tento dokument, který se mimo jiné opírá o nejmodernější výzkumy, vznikl,“ říká ministr školství mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek. 

„Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství definuje společný cíl, ke kterému všichni v přípravě budoucích učitelů a učitelek směřujeme. Dává nám společný jazyk, jak o přípravě učitelů společně mluvit, a představuje důležitý vstup do přípravy uceleného kariérního systému pro učitele, k němuž potřebujeme dospět,“ uvádí náměstek člena vlády Jiří Nantl.

Kompetenční rámec vznikl jako součást širší Reformy pregraduální přípravy učitelů a učitelek, která obsahuje řadu systémových změn v této oblasti. Jde například o zkvalitňování pedagogických praxí, posílení profesního charakteru učitelské přípravy, podporu inovací, posilování zahraniční spolupráce v přípravě učitelů, zvýšení prestiže učitelství nebo rozvoj oborových didaktik.

„Věřím, že Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství, na jehož přípravě i realizaci úzce participují všechny české pedagogické fakulty, je procesem zásadních reforem v této pro společnost tak důležité oblasti a bude úspěšně pokračovat i nadále,“ doplňuje děkan PdF UHK a předseda Asociace děkanů PdF ČR František Vaníček.

Dokument bude závazný pro přípravu učitelů na fakultách a také v kvalifikačním studiu pedagogiky pro získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy. Nově mohou ve spolupráci s vysokými školami uskutečňovat tuto přípravu také zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Na Kompetenční rámec je navázáno každoroční Národní šetření vnímané připravenosti absolventů učitelství a budoucích učitelů, které poskytuje fakultám, ministerstvu a všem zainteresovaným institucím potřebná data pro další zkvalitňování přípravy učitelů.

„U kompetenčního rámce oceňujeme zejména explicitní důraz na reflektivní způsob přípravy budoucích učitelů a učitelek, kdy jsou studující aktivními participanty v celém procesu, jsou vedeni k opakované reflexi svých pokroků a také k zapojování postupů sebehodnocení,“ říká Eva Lehečková děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

K tomuto tématu byli osloveni lidé, kteří se již s Kompetenčním rámcem setkali. Zde jsou reakce některých z nich: 

Johana Handlířová
Studentka učitelství (Pdf UPOL) a členka Otevřeno

„Zásadní rozměr Kompetenčního rámce vidím v jeho uplatnění v pregraduální přípravě učitelů. Očekávám, že vzbudí zájem u studentů pedagogických fakult i jejich vzdělavatelů o přemýšlení nad jednotlivými kompetencemi napříč všemi pedagogickými předměty, což zvýší odbornost budoucích učitelů. Zároveň nám dává na výběr, kam směřovat, a pomáhá reflektovat, kde se zrovna nacházíme, při čemž dochází k našemu seberozvoji na cestě k tomu, abychom své žáky motivovali a podporovali v jejich učení.“

Pavel Bobek
Učitel, finalista Global Teacher Prize ČR, využíval kompetenční rámec ve Velké Británii

„S Kompetenčním rámcem české školství konečně získává dokument, který jednoznačně vymezuje podobu kvalitní pedagogické praxe a vytváří společný jazyk pro budoucí i stávající učitele a jejich vzdělavatele. Sám jsem učitelství vystudoval v Anglii a tamní Teachers‘ Standards, obdoba českého Kompetenčního rámce, byly alfou a omegou mého studia, praxe i prostředkem její evaluace. Pomohly mi zorientovat se v komplexní činnosti, jakou učitelství bezesporu je, a krok po kroku ovládnout jeho jednotlivé stavební kameny. I dnes, kdy mě od studia dělí vícero let, se k Teachers’ Standards často vracím, abych vlastní výuku reflektoval a pracoval na jejím dalším zlepšování.“

Vít Beran
Ředitel ZŠ Kunratice, jeden z autorů Kompetenčního rámce absolventa a absolventky učitelství

„Ve školách potřebujeme učitele, kteří rozumí dopadu své výuky na učení žáků a z důkazů jejich učení se sami učí. Učitele, kteří promyšleně spolupracují na svém profesním učení se svými kolegy. Profesní učení budoucích učitelů začíná při studiu na fakultě a ve školách na něj musíme umět plynule navazovat.“

Tomáš Klinka
Vedoucí Katedry francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy – vzdělavatel budoucích učitelů a jeden z autorů Kompetenčního rámce

Národní kompetenční rámec absolventa učitelství považuji za unikátní dokument, který má ambici harmonizovat a zkvalitnit jak pregraduální, tak následné vzdělávání učitelek a učitelů v ČR. Je postaven na stejném kompetenčním pojetí jako české kurikulární dokumenty. Je formulován pozitivně (co má učitel umět, nikoli co by dělat neměl). Při jeho tvorbě spojili síly didaktici a oborově zaměření vzdělavatelé učitelů. Je novou energií pro práci se studenty i pro výzkum v oblasti přípravy učitelů. Ukazuje směr, který vzdělavatelům učitelů dlouhodobě scházel.“

Zdroj: MŠMT ČR