03. 04. 2023

Informace k žádostem o přezkum maturitních zkoušek konaných v jarním zkušebním období 2023

Každý žák, který konal maturitní zkoušku, anebo byl z konání zkoušky vyloučen, může písemně požádat o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení.

Žák má právo nahlédnout do veškeré dokumentace týkající se výsledků své maturitní zkoušky u ředitele školy, v níž maturitní zkoušku konal. Případně se také může zaregistrovat na výsledkovém portálu žáka (dostupné online na: https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx), jehož prostřednictvím lze získat protokol o výsledcích didaktických testů žáka a ohodnocené záznamové archy didaktických testů. 

Co musí žádost o přezkum obsahovat

  1. Jméno a příjmení žadatele
  2. Datum narození
  3. Identifikační číslo maturanta (kód žáka) – sedmimístné číslo, které žák nalezne v horním rohu pozvánky k maturitní zkoušce, ve výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce žáka nebo na protokolu o výsledcích didaktických testů žáka
  4. Doručovací adresa, na kteroubude odesláno vyrozumění o přezkoumání výsledku zkoušky
  5. Název a adresa školy, jíž je (byl) žadatel žákem
  6. Popsaný předmět žádosti (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušky); v případě společné části je nutné uvést označení didaktického testu / didaktických testů (např. didaktický test z matematiky)
  7. Podpis; žádost může podat pouze sám žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce (plná moc pak musí být přiložena k žádosti), žádost musí být vlastnoručně podepsána s výjimkou žádosti podané prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem podepsaným uznávaným elektornickým podpisem

Didaktický test

Profilová zkouška

Přezkum výsledku a průběhu zkoušky

Žádosti o přezkoumání zkoušky konané formou didaktického testu se podávají na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha, na formuláři, který je přílohou k tomuto materiálu. Žádost se podává písemně (na podatelnu ministerstva, prostřednictvím poštovních služeb, datovou schránkou. Žádost podanou e-mailem je třeba opatřit elektronickým podpisem, jinak není řádně podaná.)

Žádosti o přezkoumání zkoušek konaných v rámci profilové části maturitní zkoušky se podávají ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje (Odbor školství, mládeže a tělovýchovy), na formuláři, který je přílohou k tomuto materiálu. Žádost se podává písemně (na podatelnu úřadu, prostřednictvím poštovních služeb, datovou schránkou. Žádost podanou e-mailem je třeba opatřit elektronickým podpisem, jinak není řádně podaná.)

Lhůty pro podávání žádostí o přezkum

Žádosti o přezkoumání výsledku maturitní zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky společné části konané formou didaktického testu se podávají do 20 dnů od konce období stanoveného pro konání těchto zkoušek (15. května 2023 nebo 10. září 2023). V jarním období 2023 je tak možno podat žádost do 5. června 2023, v podzimním období 2023 do 30. září 2023.

Žádosti o přezkoumání výsledku maturitní zkoušky profilové části se podávají do 20 dnů od konce období stanoveného pro konání profilových zkoušek (konají se v jarním zkušebním období do 10. června 2023 a v podzimním období do 20. září 2023). V jarním období 2023 je tak možno podat žádost do 30. června 2023, v podzimním období 2023 do 10. října 2023.

Doporučení: V případě podání žádosti o přezkum výsledku didaktického testu by měl žák žádost uvést jako žádost o přezkum výsledku celého didaktického testu a neměl by se odvolávat k jednotlivým úlohám či případům. K jednotlivým úlohám či případům se pak může, a měl by, vyjádřit v odůvodnění.

Poznámka: Další informace týkající se podávání žádostí o přezkum výsledků maturitních zkoušek naleznete online na adresách

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Reitingerová
reitingerova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 832

Kontaktní osoba:

Mgr. Milan Abrman
abrman@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 838