17. 04. 2023

Založení/zřízení nové školy

  1. Informace o postupu při založení/zřízení nové školy
  2. Zápis do rejstříku škol a školských zařízení
  3. Formuláře žádosti o zápis/změnu zápisu/výmaz školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení
  4. Vzorová zřizovací listina
  5. Metodický pokyn ke svazkovým školám

Výše uvedené informace najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod odkazem:
https://www.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/skolsky-rejstrik

Upozornění OŠMT:

  • V případě doručení prostřednictvím poštovní služby je třeba náležitosti žádosti doložit v originále či v kopii opatřené doložkou o úředním ověření totožnosti s originálem dokumentu nebo autorizovanou konverzi dokumentu – z elektronické podoby do listinné podoby.
  • V případě doručení prostřednictvím datové schránky je třeba náležitosti žádosti doložit v autorizované konverzi dokumentu – z listinné podoby do elektronické podoby s elektronickým podpisem. V případě stanovisek příslušných orgánů (KHS, stavebního úřadu), které Vám byly zaslány do datové schránky jako datová zpráva, je nutné zaslat tuto originální datovou zprávu příslušného orgánu (KHS, stavebního úřadu) do datové schránky KÚ, tedy elektronicky podepsaný dokument. Důležité je, aby zůstala zachována právní síla dokumentu.

Kontakt pro zasílání žádosti o zápis, změnu v rejstříku škol a školských zařízení:
Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
ID DS: kdib3rr

Kontaktní osoba:

Mgr. Milena Skřičilová
skricilova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 819

Kontaktní osoba:

Mgr. Marcela Dominová
dominovam@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 818