13. 06. 2024

MŠMT představilo opatření k podpoře duševního zdraví dětí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo opatření zaměřená na podporu duševního zdraví a well-beingu dětí a žáků. Tato opatření mají za cíl vytvořit prostředí, ve kterém se děti a žáci budou cítit dobře a budou schopni dosahovat svého maximálního potenciálu. Opatření navržená MŠMT jsou navázána na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. 

Podpora well-beingu není pro MŠMT novým tématem. Vzhledem k tomu, že podle zprávy ČŠI čeští žáci chodí do školy ve srovnání všech zemí OECD nejméně rádi a necítí se ve školním prostředí dobře, reflektuje ministerstvo potřebu zaměřit se na tuto problematiku ještě výrazněji prostřednictvím vzdělávacího procesu.  I proto začleňuje toto téma do revidovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Mezi opatření pro školní rok 2024/2025 patří implementace podpůrných pedagogických pozic (školní psycholog, školní speciální pedagog) v základních školách běžného vzdělávacího proudu, jednání s vysokými školami o navýšení kapacit studijních programů psychologie a speciální pedagogiky či zavedení monitoringu šikany ve školách. V současnosti školy nemají povinnost zaznamenávat případy šikany, na rozdíl od úrazů. Šikana dosud není v právním řádu definována, MŠMT připraví návrh jejího monitoringu a posoudí nezbytnost právní úpravy šikany.

Počítá se i s navázáním spolupráce s Policejním prezidiem ČR ohledně sdílení anonymizovaných dat o výskytu sebevražedného jednání žáků. I toto by mělo přispět k vytvoření bezpečnějšího prostředí ve školských zařízeních.

Do roku 2027 by mělo dojít k vytvoření modelového minimálního preventivního programu školy a modelového školního řádu, který bude vycházet z ověřených přístupů k řešení náročného chování žáků. Dojde také k posílení institutu třídnických hodin či k zakotvení osobnostně-sociální výchovy a podpory well-beingu v revidovaném RVP ZV.

Mezi chystaná opatření patří také vytvoření krizových intervenčních týmů u vybraných středisek výchovné péče. Ty budou schopny do 36 hodin dorazit do školy zasažené krizovou situací a poskytnout celé školní komunitě komplexní služby a provést školu procesem zvládání krize a vyrovnávání se s jejími následky.

Všechny výše uvedené aktivity jsou průběžně konzultovány s odborníky z vládního sektoru i pedagogické praxe. Konzultace budou pokračovat po celou dobu přípravy a podle vývoje odborné diskuse budou případně opatření modifikována či korigována. „Rád bych při této příležitosti poděkoval zmocněnkyni pro lidská práva Kláře Laurenčíkové za spolupráci při tvorbě jednotlivých opatření a přípravě celého dokumentu,“ uvedl zmocněnec MŠMT pro wellbeing, dětské duševní zdraví a ústavní a ochrannou výchovu Ferdinand Hrdlička.

Celý dokument je k dispozici ZDE.

Zdroj: MŠMT