03. 04. 2024

NPI ČR spouští veřejnou konzultaci k revizi RVP. Zapojit se může každý

Národní pedagogický institut předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání (RVP PV a ZV). Veřejná konzultace, do které se může zapojit každý, začíná 2. dubna a bude otevřena do 31. května 2024. Samotná veřejná konzultace je důležitou částí tvorby revize RVP PV a ZV, ale není součástí schvalovacího procesu revize, který proběhne po předání finálního dokumentu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v září tohoto roku.

Předškolní, základní a střední školství v České republice čeká reforma tzv. rámcových vzdělávacích programů (RVP), která se promítne nejen do života pedagogů a žáků, ale celé společnosti. Hlavním cílem revize RVP je poskytnout mateřským, základním a středním školám jasný rámec toho, co se mají děti ve škole učit a jak je má vzdělávání připravit na život v dnešním proměnlivém světě. Plánovanou součástí tvorby takto zásadního dokumentu je získání zpětné vazby z řad rodičů, pedagogů a odborné veřejnosti. 

Jako první připravil Národní pedagogický institut (NPI ČR) návrh revidovaného RVP pro předškolní a základní vzdělávání, stalo se tak na základě zadání MŠMT a ve spolupráci se stovkami učitelů a učitelek z praxe, dalších odborníků z oblasti vzdělávání, zástupců oborových asociací a neziskových organizací. Následovat bude příprava revize RVP pro střední školy.

Samotná revize RVP není revolucí, ale evolucí v rámci modernizace našeho vzdělávacího systému. Díky veřejné konzultaci získáme důležité podněty a názory pedagogů i široké veřejnosti spolu se zjištěním jejich postojů a preferencí k dokumentu revize. Je nutné sesbírat širokou paletu pohledů, protože jsme si vědomi, že jediné správné a jednoznačné odborné stanovisko na úpravu rámcových vzdělávacích programů vlastně neexistuje,“ řekl ke spuštěné veřejné konzultaci ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

Každý zájemce může od 2. dubna zanechat svou zpětnou vazbu k dokumentu revize RVP PV a ZV. K dispozici jsou webové stránky Veřejná konzultace | revize.rvp.cz, kde nalezne nejen detailnější informace o potřebě revize, kdo a jak na ní pracoval a jak se má promítnout do výuky. Také si na nich může prostudovat samotný návrh revize a ve strukturovaném dotazníku se k němu vyjádřit.  

Obdržené podněty a připomínky poté vyhodnotí odborní garanti a zapracují je do finálního dokumentu návrhu revize RVP PV a ZV, který NPI ČR v září 2024 předá ministerstvu školství.

„Chceme, aby celý proces tvorby revize kurikula byl maximálně srozumitelný a transparentní. Proto jsme se veřejnou konzultací rozhodli pro otevřenou komunikaci, kdy se snažíme do chystané změny napřímo „vtáhnout“ každého, komu není osud vzdělávání v této zemi lhostejný. Ať už jste tedy rodičem, učitelem, ředitelem školy nebo odborníkem na vzdělávání, tak teď máte prostor sdělit nám svoje názory nebo připomínky a my je zohledníme při finalizaci dokumentu revize,“ uvedl ředitel NPI ČR Ivo Jupa. 

“Zájemci, kteří se chtějí zapojit do veřejné konzultace, se nemusí obávat, že jejich podněty a zpětná vazba z dotazníku propadnou. Získaná data pečlivě vyhodnotíme, odborní garanti je posoudí a promítnou do finálního dokumentu revize RVP, který následně předložíme ministerstvu školství,“ doplnil Matěj Bulant, ředitel odboru Kurikula odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání na NPI ČR. 

Dokument návrhu revize RVP PV a ZV je výsledkem spolupráce nejen s učiteli a učitelkami z praxe, ale také s řadou odborných oborových asociací a organizací z neziskového sektoru, které se dlouhodobě snaží o proměnu českého školství. Ať už jde o oblast zapojení rodičů žáků, o téma odstraňování bariér ve vzdělávání, duševního zdraví žáků, témat jako je klima školy, atmosféra ve třídě a mnohé další. Od října 2023 zároveň probíhá iniciativa „Měníme osnovy“, ve které jsou zapojeny oborové asociace, nadace nebo sdružení typu Unie rodičů, Society for All (SOFA) nebo Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a společně s NPI ČR se snaží komunikovat směrem k veřejnosti zásadní témata, která revizi kurikula provázejí. 

Veřejnou konzultaci, do které bude vtažena nejen odborná, ale i laická veřejnost, vnímáme určitě jako krok správným směrem a této otevřenosti si vážíme. Proměna obsahu vzdělávání je z našeho pohledu potřebná, ale aby mohla uspět, měli by jejímu smyslu rozumět všichni, kterých se týká, tedy nejen vedení škol, vyučující, ale i děti a rodiče. Pokud dáme rodičům prostor k vyjádření a budeme zároveň vysvětlovat, co revize RVP pro jejich děti znamená, můžeme tak ošetřit jejich případné obavy a získat podporu pro to, aby se vzdělávání v českých školách skutečně proměnilo,” uvedla Angelika Gergelová, předsedkyně Unie rodičů. 

Možnost seznámit se s navrhovanou revizí a vyjádřit se k jejímu obsahu vítáme. Změnu kurikula vnímáme jako příležitost k větší podpoře rozvoje kompetencí dětí, které jim pomohou uspět v jejich dospělém životě. O tom, v jakém světě budou žít, víme jen málo. Víme ale, že když jim pomůžeme posílit odolnost, tvořivost a schopnost adaptovat se na změny a spolupracovat s ostatními, budou připravené na výzvy, které je čekají,” řekla ke spouštěné veřejné konzultaci Lenka Felcmanová, předsedkyně neziskové organizace Society for All (SOFA). 

Po zapracování podnětů z veřejné konzultace proběhne ve druhé polovině roku 2024 schvalovací proces revize na úrovni MŠMT. Od školního roku 2025/26 by měl být dokument revize používán dobrovolně a od školního roku 2027/28 povinně.  

V rámci zavádění revidovaných RVP PV a ZV bude školám poskytnuta komplexní podpora. NPI ČR vytvoří Modelové školní vzdělávací programy, které mají sloužit jako vzor a inspirace pro jednotlivé školy. Poskytne školním týmům cílenou podporu v oblasti tvorby nebo úprav školních vzdělávacích programů. Připraví přehled zdrojů učebních materiálů dostupných online a vypracuje metodiky pro učitele, pracovní listy pro žáky a mnoho dalšího. Skroky zavádění revize RVP PV a ZV do škol bude NPI ČR ve spolupráci s MŠMT pravidelně informovat širokou odbornou i laickou veřejnost.

Prezentace zde

Kontakt pro média:

MŠMT zde.

NPI: Radek Melichar, tiskový mluvčí NPI ČR, tel.: 725 890 501, radek.melichar@npi.cz

Zdroj: MŠMT ČR