15. 05. 2023

Uznávání zahraničního vzdělání

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice (tzv. nostrifikace) je procedura akademického uznávání jednotlivého konkrétního zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace získaného žadatelem, tj. absolventem zahraniční vysoké školy; procedura představuje správní řízení vedené na základě žádosti podané žadatelem podle § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání (dále jen zahraniční vysvědčení), může požádat krajský úřad o:

 1. vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice, pokud je Česká republika na základě svých mezinárodních závazků zavázána dané zahraniční vysvědčení uznat za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v ČR;
 2. rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (dále jen nostrifikace), pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v ČR.

K vyřizování žádostí o uznání základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole je pro žadatele s pobytem na území Jihočeského kraje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

Řídí se při tom § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami a postupuje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraničí podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč.

K podání žádosti je možné využít tiskopis, který je k dispozici na níže uvedeném odkazu.

Vyplněnou a podepsanou žádost s přiloženými dokumenty zasílejte na adresu:

   Krajský úřad Jihočeského kraje
   Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
   U Zimního stadionu 1952/2
   370 76 České Budějovice

V žádosti uvádějte telefonní číslo a čitelně e-mailovou adresu pro sdělení čísla účtu a variabilního symbolu k zaplacení správního poplatku ve výši 1 000 Kč. 

Poznámka k uznávání vysokoškolského vzdělání: 

 • Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání zajišťuje veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. 
 • Řídí se § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 
 • Seznam veřejných vysokých škol najdete zde.

Přehled akreditovaných studijních programů na vysokých školách v České republice je přístupný na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde

Kontakty

Bc. Michaela Makočová, DiS., tel: 386 720 840, makocova@kraj-jihocesky.cz, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, pracoviště v ul. B. Němcové 49/3, 2. patro, č. dveří 332

Mgr. Gabriela Žíttová, tel. č. 386 720 939, zittova@kraj-jihocesky.cz, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, pracoviště v ul. B. Němcové 49/3, 3. patro č. dveří 431

Vždy po předchozí telefonické dohodě nebo po objednání k osobnímu podání žádosti o nostrifikaci zahraničního vysvědčení (rezervace termínu).
Tato životní situace je podrobně popsána v brožuře vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zde.