02. 04. 2024

MŠMT připravilo plán podpory pohybových aktivit ve školách na příštích 5 let

Aktivní transport do školy i ze školy, pohybové přestávky ve vyučování, změny ve výuce tělocviku, otevřená hřiště, více školních sportovních soutěží, intenzivnější podpora sportovních talentů, ale i podpora duální kariéry sportovců na vysokých školách. To vše obsahuje materiál „Plán podpory pohybu dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních a státní politiky školního a vysokoškolského sportu pro období 2024–2028“ (zkráceně „Mládež v pohybu a ve zdraví“), který MŠMT předložil k projednání vládě a který byl následně schválen dne 27. 3. 2024. 

Role školy a školního prostředí, kde děti, žáci a studenti po mnoho let tráví značnou část dne a získávají také významné návyky pro další život, je pro podporu řešení problémů spojených s nedostatkem pohybových aktivit zcela zásadní, což je potřeba v rámci cílené státní politiky adekvátně reflektovat,“ říká k tématu podpory pohybových aktivit na školách ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek s tím, že jde o historicky první ucelenou národní koncepci svého druhu. 

Problematiku školního a vysokoškolského sportu nově definovala novela zákona o podpoře sportu, která s účinností od 1. 4. 2023 ukládá MŠMT tuto oblast podporovat. „Oblast školního a vysokoškolského sportu ovšem vnímáme jako součást širšího konceptu opatření, aktivit a činností, které ve vzájemné synergii významně zvýší pohybovou aktivitu dětí, žáků a studentů a současně sníží negativní dopady nedostatečného pohybu na jejich fyzické i duševní zdraví,“ vysvětluje Ondřej Andrys, státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 

Koncepční dokument Mládež v pohybu a ve zdraví je rozdělen do dvou částí. Ta první se věnuje podpoře pohybových aktivit žáků ve školách a školských zařízeních a staví na několika základních pilířích: 

  • Podpora aktivního pohybového režimu žáků během celého dne (aktivní transport z/do školy, aktivní přestávky, pohybové chvilky, otevřená hřiště, kampaň na podporu pohybu). 
  • Výuka tělesné výchovy (úprava kurikula, větší využití disponibilních hodin pro tělesnou výchovu, inovace pregraduální přípravy učitelů tělesné výchovy, další vzdělávání pedagogických pracovníků, metodické aktivity a metodicko-vzdělávací portál). 
  • Pohybové a sportovní aktivity v zájmovém vzdělávání. 
  • Rozvoj sportovní infrastruktury. 
  • Monitoring podpory pohybových aktivit. 

Druhá část dokumentu se explicitně věnuje oblasti školního a vysokoškolského sportu:   

  • Školní sport (Školní sportovní soutěže, příprava sportovně talentovaných žáků). 
  • Vysokoškolský sport (Podpora pohybových aktivit na VŠ, podpora duální kariéry sportovců). 

Při implementaci plánu podpory pohybu se významně počítá se spoluprací s Českou školní inspekcí jako národní autoritou pro hodnocení kvality a efektivity vzdělávání a důležitou institucí s celostátním dopadem v oblasti metodické podpory škol přímo na místě. Metodické doporučení stojící na konceptu Aktivní školy, které jsme vytvořili a které je plně v souladu s předkládanou národní koncepcí podpory pohybu, poskytuje řadu konkrétních doporučení a námětů, které školy mohou začít využívat prakticky ihned,” doplňuje ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a dodává, že metodické doporučení reflektuje také výsledky celostátního testování tělesné zdatnosti žáků z roku 2022. 

Stejně jako na řadě jiných témat spojených s podporou zdravého životního stylu dětí, žáků a studentů spolupracuje MŠMT na řešení problematiky podpory pohybových aktivit mladých lidí se Státním zdravotním ústavem.  

Nejen jako ředitelka Státního zdravotního ústavu, ale i jako lékařka a matka dvou synů intenzivně vnímám roli zdravého pohybu a zdravého životního stylu jako základních předpokladů pro udržení zdraví a péči o něj. Proto Státní zdravotní ústav podporuje nejen pohyb jako preventivní aktivitu, ale zaměřuje se i na další související témata, jako je třeba podpora duševního zdraví nebo jako jsou změny ve školním stravování,“ připomíná komplexnost péče o zdraví ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.  

Důležitost podpory pohybu dětí a mladých lidí si dlouhodobě uvědomuje řada nejrůznějších subjektů, od neziskového sektoru přes komerční prostor až po zaměstnavatelská sdružení. „České sportovní neziskové i podnikatelské prostředí materiál podpory pohybových aktivit ve škole jednoznačně vítá a považuje ho nejen za klíčový dokument pro zvýšení pohybové gramotnosti dětí a mládeže, ale také za významnou strategickou investici do fyzického a duševního zdraví naší populace. Jsme připraveni zapojit se do realizace jak prostřednictvím našich trenérů a instruktorů, tak i formou nabídky naší sportovní infrastruktury. Jako příklady dobré praxe můžeme nabídnout projekty, jako jsou Děti na startu nebo Trenéři ve škole, které již řadu let běží po celé České republice,“ uvádí Jana Havrdová, viceprezidentka Hospodářské komory ČR a předsedkyně Nadačního fondu Aktivní ČESKO, a dodává, že další příležitostí ke spolupráci bude i 2. ročník kampaně Aktivní září, jehož jednotlivé oblasti realizace budou představeny na konferenci Aktivní ČESKO 15. 5. 2024 v hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky. 

Významnými aktéry při řízení a implementaci celého procesu podpory pohybu dětí, žáků a studentů budou kromě MŠMT a České školní inspekce také VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT, Národní pedagogický institut ČR, Národní sportovní agentura, tělovýchovné fakulty a v neposlední řadě také samotné školy a jejich zřizovatelé. 

Zdroj: MŠMT ČR