24. 04. 2024

Odklady povinné školní docházky – Aktualizovaná data

Česká školní inspekce připravila materiál, který obsahuje aktualizovaná data týkající se odkladů povinné školní docházky. Předložená data vycházejí z nejnovějších statistik a analýz, které mapují situaci ohledně odkladů povinné školní docházky nejen v našem vzdělávacím systému, ale i v zahraničí.

Materiál se zaměřuje na klíčové ukazatele a faktory, které tuto problematiku ovlivňují. Navzdory implementaci řady opatření v uplynulých letech, jako je zavedení povinné předškolní docházky, změna termínu zápisů do základních škol, dovybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji pro posuzování školní zralosti či další vzdělávání pedagogických pracovníků, se nepodařilo dosáhnout významného snížení podílu dětí s odloženou školní docházkou. Česká republika se tak i nadále potýká s vysokým podílem těchto dětí v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Materiál poskytuje aktuální informace k další diskuzi o možných krocích vedoucích ke snížení počtu odkladů povinné školní docházky a zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny děti.

Zdroj: Česká školní inspekce ČR