01. 06. 2023

FAQ – ředitelé

Na této stránce najdete odpovědi na otázky, které nám pokládáte z nejrůznějších oblastí života ředitele školy. Máte-li otázku, která zde není uvedena a nespokojíte se s tím, že odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec je 42, pošlete nám svůj dotaz emailem, nebo prostřednictvím této stránky. Můžete nám samozřejmě také zavolat, aktuální seznam pracovníků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy najdete na webu Jihočeského kraje.

Odpovědi na Vaše dotazy

Předškolní vzdělávání

Pokud nejsou zákonní zástupci dítěte ve vzájemné shodě ohledně místa vzdělávání jejich dítěte a škola to zjistí v průběhu správního řízení, nejpozději však před vydáním rozhodnutí (nebo již má tuto znalost ze své činnosti), vyzve zákonného zástupce dítěte k doložení souhlasu druhého zákonného zástupce dítěte s místem vzdělávání dítěte na dané škole či nahrazení projevu vůle druhého zákonného zástupce dítěte soudem. Pakliže ve stanovené lhůtě toto zákonný zástupce dítěte nedoloží, je škola povinna správní řízení přerušit a odkázat zákonné zástupce dítěte na soud.

Pokud však je škola po celou dobu správního řízení v dobré víře ohledně souhlasného stanoviska obou zákonných zástupců dítěte ohledně místa vzdělávání jejich dítěte, není následně důvodné rušit v odvolacím řízení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu/základnímu vzdělávání z důvodu namítnutí nesouhlasu jednoho ze zákonných zástupců.

Dle zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.) je škola povinna přijmout pouze dítě, které je očkované, nebo se na něj vztahuje výjimka dle § 50 tohoto zákona, neboť mateřské školy mohou přijmout k předškolnímu vzdělávání pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (již neplatí trvalá kontraindikace). Doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní či se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci, může vystavit pouze poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte. Není možné potvrzení lékaře nahradit čestným prohlášením zákonného zástupce dítěte. Očkování se nepožaduje u dětí v mateřské škole, pro něž je docházka povinná – povinné předškolní vzdělávání.

Pokud je do mateřské školy přijato dítě mladší tří let, celkový počet dětí ve třídě se snižuje. Za každé dvouleté dítě se v dané třídě snižuje počet dětí o 2, maximálně však lze snížit počet dětí ve třídě o 6 dětí, tj. třídu o počtu 24 dětí (s udělenou výjimkou 28 dětí) je možné snížit až na 18 dětí ve třídě. Po dosažení tří let věku dítěte se výjimka již neuplatňuje a je možné přijmout další dítě do kapacity třídy.

Snížení počtu dětí nelze využití u mateřské školy, kdy tomu brání plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte.

Základní vzdělávání

Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání dle § 46 školského zákona pouze k 1.9. daného roku do prvního ročníku základní školy. Následně již není možné rozhodovat o přijetí, ale o povolení přestupu dle § 49 školského zákona. Poté, co dítě přestoupí na jinou základní školu, má tato nová základní škola oznamovací povinnost vůči škole původní, kdy původní škola zašle nové škole kopii dokumentace žáka ze školní matriky do 5 pracovních dnů od získání informace o přestupu žáka.

Jelikož je základní vzdělávání povinné, není možné žákovi ukončit vzdělávání z žádného důvodu ležícího na straně školy, byť by se jednalo o dítě s výchovnými problémy. Pokud by sám zákonný zástupce žáka neinicioval kupříkladu přestup na jinou školu, není možné po celou dobu základního vzdělávání ve správním řízení ukončit žákovi základní vzdělávání.

Žák se ze školy nemůže ani sám odhlásit. Jeho vyřazení z evidence školy je možné až na základě informace z nové školy, do níž žák přestoupil. Jediná výjimka je v případě, kdy žák plní povinnou školní docházku v zahraničí a je evidován na MŠMT.

Odklad upravuje § 37 školského zákona ve dvou případech. Prvním je odklad, o který požádá dítě před zahájením povinné školní docházky, a to ve lhůtě do 30.4. daného roku. V takovém případě stačí, když dítě podá samotnou žádost, doklady (doporučení lékaře/psychologa a školského poradenského zařízení) může doložit až v průběhu správního řízení na výzvu školy. 

Další druh odkladu iniciuje ředitel školy po nástupu dítěte do základní školy v prvním pololetí prvního ročníku, když je zřejmé, že dítě není dostatečně tělesně či duševně vyspělé k plnění povinné školní docházky. Zde je potřeba souhlasu zákonného zástupce s udělením odkladu. Odklad může být udělen pouze na 1 rok.

Dítě nemá povinnost podat si žádost o přijetí pouze do spádové školy. Je možné, že zákonní zástupci dítěte preferují jinou školu, kam podali žádost a dítě tam bylo přijato. Následně má tato škola oznamovací povinnost vůči spádové škole dle § 36 odst. 5 školského zákona. Ne vždy však škola o této své zákonné povinností ví a může se tak stát, že tato škola neoznámí přijetí nespádového dítěte jeho spádové škole.

Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání dle § 46 školského zákona pouze k 1.9. daného roku do prvního ročníku základní školy. Následně již není možné rozhodovat o přijetí, ale o povolení přestupu dle § 49 školského zákona. Poté, co dítě přestoupí na jinou základní školu, má tato nová základní škola oznamovací povinnost vůči škole původní, kdy původní škola zašle nové škole kopii dokumentace žáka ze školní matriky do 5 pracovních dnů od získání informace o přestupu žáka.

Pokud by nastala situace, že dítě není do 1.9. daného roku přijato do žádné základní školy, postupuje se dle § 36 odst.5 školského zákona, dle něhož se dítě k 1.9. stává automaticky žákem spádové školy. Škola nevydává žádné rozhodnutí o přijetí, jelikož zde není vedeno žádné správní řízení o přijetí.

Obecné dotazy

Problematiku upravuje směrnice MŠMT č. j. 29 210/98-20 pro vydávání náhradních dokladů za ztracená nebo zničená školní vysvědčení základních, speciálních, středních a vyšších odborných škol.

Dle článku V. této směrnice, žadatel, který podává žádost o vydání náhradního vysvědčení z důvodu změny pohlaví, přiloží k žádosti „Rozhodnutí o povolení změny jména a příjmení“ vydaného obecním úřadem pověřeným vedením matrik trvalého bydliště žadatele, nebo úředně ověřeným opisem tohoto rozhodnutí a vysvědčení, které má být nahrazeno; toto rozhodnutí a nahrazované vysvědčení se stává součástí dokumentace školy. Škola při vydání druhopisu vysvědčení postupuje podle Článku I.  

Příloha: Směrnice MŠMT č. j. 29 210/98-20

Whistleblowing

Protože zákon, co se týče, počtu zaměstnanců, nikterak blíže nespecifikuje pojem „zaměstnanec“ a zákon je nový, neexistují k němu žádné komentáře ani soudní rozhodnutí, od kterých bychom mohli odvodit, o jakou skupinu zaměstnanců se jedná, budeme vycházet z předpokladu, že se jedná o každého zaměstnance.

Vycházíme z definice zákoníku práce, z níž vyplývá, že zaměstnancem je každá osoba konající pro zaměstnavatele závislou pracovní činnost za úplatu – tj. jak v pracovním poměru, tak na DPP či DPČ. Z logiky věci se pak nebudou započítávat osoby vykonávající pro vás činnost na základě několika smluv (pracovní poměr, DPP, DPČ) násobně, ale bude se započítávat pouze osoba jedna.

asfddsfsafdsadfsafsdfsdfsdfsdfsdfsdf

Vycházíme z definice zákoníku práce, z níž vyplývá, že zaměstnancem je každá osoba konající pro zaměstnavatele závislou pracovní činnost za úplatu – tj. jak v pracovním poměru, tak na DPP či DPČ. Z logiky věci se pak nebudou započítávat osoby vykonávající pro vás činnost na základě několika smluv (pracovní poměr, DPP, DPČ) násobně, ale bude se započítávat pouze osoba jedna.

Co se týče zaměstnanců na mateřské či rodičovské dovolené, vzhledem k tomu, že tyto osoby zákoník práce považuje za zaměstnance, je třeba tyto osoby rovněž započítat do počtu zaměstnanců.

Zjednodušeně řečeno, započítává se každý člověk, tedy zaměstnanec, který má s Vámi uzavřenu platnou pracovní smlouvu, DPP či DPČ.

Co se týče elektronické evidence, zákon formu elektronické evidence nespecifikuje, je tedy možné vést elektronickou evidenci např. v Excelu, přičemž přístup do evidence by měla mít pouze k tomu příslušná osoba, aby nedocházelo k vyzrazení identity oznamovatelů.

Zde můžete položit další dotazy. Zodpovíme je na této stránce co nejrychleji.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Step 1 of 2
Emailová adresa, na kterou Vám zašleme kopii odpovědi.
FAQ