18. 08. 2023

Rejstřík škol a školských zařízení

Školský rejstřík je veřejným seznamem, který obsahuje rejstřík škol a školských zařízení a rejstřík školských právnických osob. V rejstříku škol a školských zařízení můžete vyhledat informace o konkrétní škole nebo školském zařízení (s výjimkou vysokých škol), v rejstříku školských právnických osob pak naleznete informace o školských právnických osobách.  

O co lze žádat?

 • zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
 • zápis změny v údajích školy nebo školského zařízení vedených v rejstříku škol a školských zařízení
 • výmaz školy nebo školského zařízení z rejstříku škol a školských zařízení

Obsah žádosti

V souladu s ustanovením § 183 odst. 1 školského zákona je řízení, týkající se žádostí o zápis, zápis změny nebo výmaz z rejstříku škol a školských zařízení, řízením správním. Vztahují se na něj tedy příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen správní řád). Z žádosti musí být dle § 37 správního řádu zřejmé:

 • Kdo žádá: Navrhovatelem (ten, kdo podává žádost) je zřizovatel nebo příspěvková organizace se souhlasem zřizovatele. Tento souhlas zřizovatele musí být součástí žádosti.
 • Co žádá:
  • zápis (např. zápis školy nebo školského zařízení nebo nového oboru vzdělání);zápis změny (např. změny v údajích školy nebo školského zařízení – změna ředitele,
  • změna adresy nebo změna nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků nebo strávníků); nebo o
  • výmaz (např. výmaz školy nebo školského zařízení nebo oboru vzdělání).
 • Z jakého důvodu: Uvedou se důvody požadovaného zápisu, zápisu změny nebo výmazu, na základě, kterých se žádost posuzuje.
 • Požadované datum účinnosti změny.

Součástí žádosti jsou přílohy

Zápis nového oboru, snížení / zvýšení kapacity oboru
 • vzdělávací koncepce školy
 • rámcový popis personálního zajištění činnosti
 • rámcový popis majetkového zajištění činnosti
 • rámcový popis financování činnosti (investice, neinvestiční náklady – z toho mzdové prostředky)
 • učební plán nového oboru
 • stanovisko kraje, na jehož území škola (SŠ, VOŠ) působí
 • formuláře k Metodickému pokynu MŠMT č.j. 28778/2004-21
Změna kapacity školy / školského zařízení
 • rámcový popis personálního zajištění činnosti
 • rámcový popis majetkového zajištění činnosti
 • rámcový popis financování činnosti (investice, neinvestiční náklady – z toho mzdové prostředky)
 • stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby
 • stanovisko kraje, na jehož území škola (SŠ, VOŠ) působí
 • formuláře k Metodickému pokynu MŠMT č.j. 28778/2004-21

  Právnické osoby, vykonávající činnost ZŠ nebo ZUŠ, vedle výše uvedeného doplní žádost o:

 • stanovisko obce, na jejímž území ZŠ nebo ZUŠ působí
 • reálný zájem ze strany zákonných zástupců (např. čestná prohlášení)

  Právnické osoby, vykonávající činnost školského zřízení:

 • stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby

Zápis / výmaz místa poskytování vzdělávání nebo školské služby

 • stanovisko obce, na jejímž území škola (ZŠ, ZUŠ) působí
 • stanovisko kraje, na jehož území škola (SŠ, VOŠ) působí
 • stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby, a to i v případě, že se jedná o prostory školy nebo školského zařízení
 • doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, k prostorám, kde bude uskutečňováno vzdělávání nebo školské služby
 • rámcový popis personálního zajištění činnosti
 • rámcový popis majetkového zajištění činnosti
 • propočet zvýšených potřeb výdajů na realizaci nového místa vzdělávání nebo školských služeb
 • formuláře k Metodickému pokynu MŠMT č.j. 28778/2004-21

Jaké jsou termíny pro podání žádostí?

Žádost o zápis nebo o změnu pro následující školní rok se podává v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona navrhovatelem tak, aby byla doručena krajskému úřadu v období 1. – 30. září, nejpozději však do 30. září. Žádost o výmaz lze podat kdykoliv. Správní orgán, který vede rejstřík škol, může ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout zmeškání výše uvedeného termínu pro podání žádosti nebo rozhodnout o dřívější účinnosti zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku.

Kde se žádost podává?

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o školách a školských zařízení zřízených ministerstvem a registrovanými církvemi. Dále vede údaje o základních, středních, vyšších odborných, základních uměleckých a jazykových školách, školských zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízeních, školských zařízeních ústavní nebo ochranné výchovy aj.
 • Žádosti o zápis změny v údajích dle § 144 odst. 1 písm. b), c), i), j a m) se podávají na MŠMT, v ostatních případech prostřednictvím krajského úřadu.

Bližší údaje k náležitostem žádosti podá kontaktní osoba MŠMT: MgA. Patricie Kulišťáková (Patricie.Kulistakova@msmt.cz, tel.: 234 811 738)  

 • Krajský úřad vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o mateřských školách a školských zařízeních (školní jídelna, školní jídelna – výdejna, školní družina, školní klub, domov mládeže, dům dětí a mládeže aj.).

Bližší údaje k náležitostem žádosti podají kontaktní osoby Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje:

 • Vyšší odborné, střední a základní školy – Mgr. Denisa Holečková (holeckova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 825)
 • možnost obracet se také na příslušné referenty (Mgr. Milan Abrman, Ing. Lucie Reitingerová, Mg. Eva Brablecová, Bc. Michaela Makočová, DiS.)
 • Mateřské školy – Mgr. Milena Skřičilová (skricilova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 819)
 • Školní jídelny – Ing. Petra Martínková (martinkova@kraj-jihocesky.cz, 386 720 821)
 • Domovy mládeže a základní školy zřizované obcemi – Jana Palmová (palmova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 817)
 • Základní umělecké školy, domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby – Mgr. Marcela Soukupová (soukupova2@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 934)
 • Zápisy, změny v rejstříku – Ladislav Kypta (kypta@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 826), Bc. Michaela Makočová, DiS. (makocova@kraj-jihocesky.cz, 386 720 840), Mgr. Denisa Holečková

Posuzování žádostí o změnu / zápis Při posuzování žádostí musí správní orgán dle § 148 odst. 3 školského zákona respektovat soulad s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JčK.