14. 02. 2023

Rekonstrukce Dětského domova Radenín

Dobrý den,

v příštím týdnu se chystám na návštěvu do DD Radenín, kde aktuálně probíhá celková rekonstrukce fasády objektu bývalého zámku a v plánu je i rekonstrukce vnitřních prostor.   Všechny opravy podle ředitele domova financuje kraj, mohla bych poprosit o informace týkající se financování rekonstrukce, plánů a výhledu? Případně máte-li k dispozici nějaký projekt, či vizualizace, čeho všechno se místní dětští obyvatelé a jejich vychovatelé dočkají?   Raději píši dříve, ale úplně to nechvátá. Děkuji za ochotu a váš čas.   S pozdravem  

Ing. Lenka Pospíšilová
redaktorka
VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Odpověď

Za posledních zhruba pět let byly zřizovatelem (Jihočeským krajem) poskytnuty DD, ZŠ a ŠJ Radenín finanční prostředky na tyto akce:

  • Nákup osobního vozidla Dacia Logan210 000,00 Kč
  • Nákup vícemístného automobilu800 000,00 Kč
  • Realizace projektu Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1 v rámci 70. výzvy OPŽP – rekonstrukce kotelny a výměna stávajících kotlů za kondenzační a výměna části těles ústředního topení, výměna oken včetně vnitřních i venkovních parapetů a zateplení podlah půdy. Mimo projekt (souběžně) byla opravena fasáda na jižní a západní straně zámku.

Celkové výdaje včetně opravy fasády – 16 639 248,33 Kč, z toho: dotace – 4 273 977,32 Kč podíl kraje na financování akce – 12 365 271,01 Kč (kofi + NV) kofinancování – 6 410 966,02 Kč nezpůsobilé výdaje – 5 954 304,99 Kč

  • V současnosti realizována akce Oprava fasády DD, ZŠ a ŠJ Radenín 1 s vysoutěženou cenou 4 478 256,46 Kč – oprava historických fasád a jejich zdobných prvků a další související práce (demontáž a následná nová montáž klempířských prvků, oprava či doplnění částí stávajících krytin, doplnění prvků na svodech hromosvodu a revize, zapravení povrchové elektroinstalace do fasády a další doplňkové práce).
  • Na jednání RK 19. 9. 2022 bude předložen materiál Zadávací řízení – veřejná zakázka Stavební úpravy nádvoří DD Radenín s předpokládanými finančními náklady ve výši 5 351 993,83 Kč – rekonstrukce stávajících zpevněných ploch nádvoří bez změny účelu užívání. Nahrazení stávající kombinace betonové dlažby, zbytků betonového lože a mozaikové betonové dlažby přírodními kamennými materiály – kamennou dlažbou, odseky a valouny. Vytvoření menších prostor pro zeleň, zrušení bývalé násypky na uhlí a nahrazení záhonem při stěně budovy a chodníkem, přeložení inženýrských sítí, komplexní oddělení dešťové vody a odpadních vod s ohledem na nově vzniklé požadavky v souvislosti se zbudováním čistírny odpadních vod v obci.

Do budoucna pan ředitel plánuje např. nové rozvody elektrické energie a odpadů, obnovu technického vybavení školní kuchyně – konvektomat, robot, pracovní stoly a další. Vizualizace ani projektové dokumentace na kraji nemáme. Rozsah budoucích akcí bude záviset na finančních možnostech zřizovatele a na vyhodnocení priorit reprodukce movitého a nemovitého majetku kraje svěřeného k hospodaření školám a školským zařízením zřizovaným krajem.