16. 08. 2023

Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi v roce 2023

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, v dalším textu označený „OŠMT KÚ“, v souladu s § 7 odst. (1) Vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských normativech ze dne 12. prosince 2018, ve znění pozdějších předpisů, předkládá metodiku rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro rok 2023 školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, jejíž součástí je příloha, obsahující stanovené krajské normativy, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení a koeficienty podle § 4 téže vyhlášky.

1. Právní rámec rozpisu rozpočtu

Rozpis rozpočtu přímých výdajů je uskutečňován v souladu se:

  • § 160 – § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • Vyhláškou č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů, v dalším textu označena „vyhláška“.
  • Směrnice č. j. MSMT-14281/2018 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, podle které postupují krajské úřady při rozpisu a poskytování finančních prostředků podle § 160 odst.1 písm. c) a d) školského zákona právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení postupem podle § 161 odst. 5, § 161a odst. 2, § 161b odst. 2 a § 161c odst. 6 školského zákona a obecní úřady obcí s rozšířenou působností při zpracování návrhů rozpisů rozpočtů přímých výdajů právnickým osobám zřizovaným obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství.
  • Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2023, obsažené v materiálu č.j. MSMT-629/2023

  Současně byly aplikovány obecně platné zákony a vyhlášky:

  • Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

  Při tvorbě rozpočtu byly využity také rozborové materiály OŠMT KÚ:

  • Rozbor výkazů P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství v Jihočeském kraji v roce 2022
  • Mzdové rozvahy zpracované jednotlivými školami a školskými zařízeními podle stavu zaměstnanců k 1. 1. 2023.

Normativní rozpis rozpočtu je závaznou metodou rozdělení finančních prostředků, zajišťuje jednotný přístup v rámci celého kraje a vytváří jednotnou srovnávací základnu pro posouzení efektivnosti všech školských zařízení v Jihočeském kraji.   Při důsledném uplatnění jednotlivých ustanovení uvedených dokumentů usiluje OŠMT KÚ dlouhodobě o dosažení rozpočtové kontinuity ve stanovení výše objemu rozpočtovaných finančních prostředků pro každé školské zařízení.   Základní princip úpravy krajských normativů pro rok 2023 vycházel z hodnot krajských normativů v roce 2022, které však byly upraveny v souladu se změnami republikových normativů pro rok 2023, uvedených v materiálu MSMT-629/2023 Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2023, dále jen „principy MŠMT“. Tento materiál je uveden na internetových stránkách MŠMT na adrese: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-rozpisu-rozpoctu-primych-vydaju-regionalniho-3

2. Výkony škol a školských zařízení

Výkony (počty dětí, žáků, strávníků) byly převzaty z výkonových (zahajovacích) výkazů pro školní rok 2022/2023. Byla provedena kontrola výkonů vykázaných v zahajovacích výkazech na kapacitu školského zařízení v rejstříku škol a školských zařízení. V případě, že výkony v zahajovacích výkazech byly vyšší, než je stanovená kapacita, byly upraveny na hodnoty z rejstříku škol a školských zařízení. Podklady k rozpočtu byly předány ke kontrole obcím s rozšířenou působností. V případě, že se organizace skládá z více součástí jednoho druhu nebo typu (v rejstříku dříve odloučené pracoviště, nyní více míst výkonu činnosti) a škola sestavila více zahajovacích výkazů, jsou výkony pro rozpočet i vlastní rozpočty zpracovány tak, jako by jednotlivé odloučené součásti byly samostatnými školami.

3. Stanovení ukazatelů průměrného platu – Pp a Po

Pp je průměrná rozpočtovaná měsíční výše platu pedagogického pracovníka a Po je průměrná rozpočtovaná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka. V souladu s vyhláškou se do průměrné výše platu Pp a Po nezahrnují platby za práci přesčas a za konání přímé výchovné práce nad stanovený rozsah. OŠMT KÚ stanovil hodnoty průměrného platu Pp a Po na základě rozboru výkazů P1-04 o zaměstnanosti a mzdových prostředcích za rok 2022. Při úpravě hodnot průměrných platů Pp a Po bylo zároveň přihlédnuto k průměrným hodnotám nárokových složek platů v měsíci lednu roku 2023 získaným z podrobné analýzy dat, obsažených ve finančních rozvahách o počtu zaměstnanců, mzdových prostředcích a ostatních běžných výdajích všech školských zařízení Jihočeského kraje. Finanční rozvahy si OŠMT KÚ vyžádal pro potřeby zpracování bilance objemu rozpočtovaných prostředků pro krytí nárokových složek platu a v souladu s článkem VIII. směrnice pro potřeby případného řešení disproporcí mezi rozpisem přímých výdajů. Podstatný byl přidělený objem mzdových prostředků pro regionální školství Jihočeského kraje, viz tabulka „Rozpis rozpočtu RgŠ ÚSC 2023 ve struktuře závazných ukazatelů (v Kč)“ – Příloha č. 4 k materiálu MŠMT č. j.  MSMT-629/2023. Po rozdělení disponibilního množství mzdových prostředků pro obecní školství byla stanovena pro rok 2023 průměrná rozpočtovaná výše platu pedagogického pracovníka Pp aprůměrná rozpočtovaná výše platu nepedagogického pracovníka Po, která je uvedena v následující tabulce:  

  Pp – pedagogičtí pracovníciPo – nepedagogičtí pracovníci
Školní družiny a kluby40 09525 773
Školní jídelny 26 603

Termín finanční normativ na jednotku výkonu (1 žák v ŠD nebo ŠK, 1 stravovaný ve ŠJ) představuje mzdové prostředky bez odvodů a ONIV na jednotku výkonu v ročním vyjádření. Finanční normativ mzdových prostředků pro pedagogické a nepedagogické pracovníky se spočte: MP pedagogů       =   Pp/Np * 12 MP nepedagogů    =   Po/No * 12 Celkový finanční normativ se pak rovná: MP celkem            =   MP pedagogů + MP nepedagogů   Termín základní částka, používaný ve vyhlášce o krajských normativech, pak odpovídá celkovému finančnímu normativu zvýšenému o odvody a částku ONIV. Po vyjádření vzorcem: základní_částka = (Pp/Np*12 + Po/No*12)*1,358 + ONIV  a po úpravě: základní_částka = 12*1,358*(1/Np*Pp + 1/No*Po) + ONIV, resp. u školních družin a školních jídelen: základní_částka = 12*1,358*1/No*Po + ONIV.  

4. Kalkulačka pro výpočet

Pro snadný výpočet Np a No, normativního počtu pracovníků a finančního normativu na jednotku výkonu byla vytvořena tzv. kalkulačka. Naprogramovaný algoritmus v podobě vzorcůpo zadání skutečného počtu žáků ŠD, ŠK, nebo strávníků ve ŠJ, stanoví průměrný počet jednotek výkonu (dětí, žáků, strávníků) na 1 pedagogického pracovníka (Np) či nepedagogického pracovníka (No). Z hodnot V, Np a No dále stanoví normativní počet pedagogických a nepedagogických pracovníků. (Normativní počet pracovníků slouží k výpočtu objemu rozpočtovaných finančních prostředků a nemusí souhlasit s určeným limitem zaměstnanců stanoveným jako závazný ukazatel rozpočtu.) Na základě krajských hodnot rozpočtovaných průměrných platů (Pp a Po) se dále v této kalkulačce spočte hodnota finančního normativu na 1 žáka a 1 strávníka. Upozorňujeme na možné nepřesnosti mezi výpočtem provedeným na základě kalkulačky a v tabulce rozpisu rozpočtu, které vznikají zaokrouhlováním. Kalkulačka je v příloze Kalkulacka2023.  

5 Komentář k jednotlivým druhům škol a školských zařízení

5. 1. Školní družiny a školní kluby

Výkony ve školních družinách jsou v souladu s vyhláškou převzaty ze zahajovacího výkazu Z2‑01, oddíl I, sloupec 4 (pravidelná denní docházka) a výkony ve školních klubech jsou převzaty ze zahajovacího výkazu Z2-01, oddíl VI, sloupec 2 a 4 (pravidelná docházka a pravidelná denní docházka). Pro školní družiny je hodnota No určena jako konstanta, bez rozdílu počtu zapsaných žáků No = 420 Ve školních klubech s počtem výkonů nižším než 43 je stanoven úvazek pedagogických pracovníků ve školním klubu 0,5 úvazku. Ve školních klubech s počtem výkonů vyšším než 43 byla použita konstantní hodnota ukazatele Np a No bez rozdílu počtu zapsaných žáků: Np = 86, No = 420    

5. 2. Školní jídelny

Pro stravované děti z mateřských škol a stravované žáky základních a středních škol jsou stanoveny samostatné funkční závislosti a je uplatněno samostatné rozpočtování za jednotlivé školní jídelny a školní jídelny – výdejny v rámci jedné organizace. Pro přiřazení No k výkonům se samostatně posuzuje uvaření oběda (v tabulce rozpočtu „kuchyně“) a jeho výdej (v tabulce rozpočtu „jídelna“). Např. pokud se ve školní jídelně vaří 120 jídel a vydává 90 jídel a ve školní jídelně ‑ výdejně vydává 30 jídel, bude pro kuchyni použito No pro 120, ale pro výdej No pro 90 a ve ŠJ ‑ výdejně No pro 30 strávníků.

Na základě vyhlášky a v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování se do počtu stravovaných zahrnují děti a žáci vykázaní ve výkaze Z 17-01 v oddíle I ve sloupcích 3 a 4 (jen oběd a oběd a doplňkové jídlo). Ve sloupci kuchyně byly připočteny počty strávníků vykázaných v oddíle II, pro které je jídlo vyváženo. V souladu s vyhláškou není stanoven normativ a nejsou tedy rozpočtováni strávníci vykázaní ve výkaze ve sloupci 5 „přihlášení jen k odběru doplňkového jídla“. Normativ pro stravované děti z MŠ předpokládá podávání oběda a aspoň jednoho doplňkového jídla. Pro stravování žáků ze základních a středních škol jsou stanoveny stejné krajské normativy. Normativ zahrnuje podávání oběda a není přihlíženo k případnému vykázání doplňkového stravování v zahajovacím výkazu.   Rozdělení normativu na kuchyni a výdejnu:  

 ŠJ ‑ jen kuchyněŠJ ‑ výdejna
Dítě z MŠ67 %33 %
Žák ze ZŠ75 %25 %

V případě, že škola má zařazenu ve školském rejstříku školní jídelnu ‑ výdejnu, ale stravu dováží z neškolského zařízení, obdrží mzdové prostředky pouze na zajištění výdeje stravy 33 % pro děti z MŠ a 25 % pro žáky ZŠ. Na náhradní stravování nejsou mzdové prostředky přiděleny.    

Stanovení ukazatelů průměrného počtu jednotek výkonů – Np a No

Vyhláška stanoví, že průměrný počet jednotek výkonů No připadající na 1 nepedagogického pracovníka se stanoví jako funkční závislost nebo soubor nejvýše 6 na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí. Funkční závislost pro průměrný počet jednotek výkonu na 1 nepedagogického pracovníka je obecně vyjádřena vztahem: No = a + b * V + c * V2 , kde proměnná V jsou výkony (počet strávníků) a hodnoty a, b,c, jsou konstanty.   Funkční závislosti, resp. hranice pásem a konstanty a, b, c jsou uvedeny u jednotlivých typů školských zařízení a souhrnně v souboru Normativy_obecni_2023.   Parametry a, b, c pro výpočet No jsou uvedeny v tabulce:

Zařízení (kategorie pracovníků)Počet strávníkůabc
ŠJ – žáci z MŠ nepedagogové    do 200,81  
21 – 6018,100,37352-0,0016646
61 – 15625,100,18778-0,0004872
157 a více42,60  
ŠJ – žáci ze ZŠ a SŠ nepedagogové    do 280,61  
29 – 26738,000,18500-0,0002060
268 – 89665,500,02900-0,0000066
897 a více86,00  

6. Ostatní neinvestiční výdaje – ONIV

Rozpis ostatních neinvestičních výdajů je založen na přímém propočtu dle počtu žáků a strávníků. V každé kategorii je stanovena pevná částka na jednotku výkonu. Částky na jednotlivé výkony pro rok 2023 jsou v následující tabulce.  

Školní družiny a kluby 
žák ve školní družině30
žák ve školním klubu24
Stravování
komplexní jídelna – dítě z MŠ76
komplexní jídelna – žák ZŠ a SŠ76
jen kuchyně – dítě z MŠ50,6667
jen kuchyně – žák ZŠ a SŠ57
jen výdejna – dítě z MŠ25,3333
jen výdejna – žák ZŠ a SŠ19

7. Podpůrná opatření personálního charakteru

Počty podpůrných opatření uvedených v části A přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s požadovanými finančními prostředky k 1. 1. 2023, byly stanoveny a zahrnuty do rozpisu rozpočtu podle skutečně vykázaného počtu podpůrných opatření jednotlivými školami a školskými zařízeními k 30. 9. 2022 (resp. 31. 10. 2022) ve výkazu R 43-1 a dále pak ve výkazu R 44‑99 za měsíce září až prosinec 2022, u nichž je vykázán datum začátku poskytování po 30. 9. 2022 (resp. 31. 10. 2022) nebo datum ukončení poskytování od 30. 9. 2022 (resp. 31. 10. 2022). Počty podpůrných opatření uvedených v části B přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s požadovanými finančními prostředky k 1. 1. 2023 byly stanoveny podle skutečně vykázaného počtu podpůrných opatření v měsíci prosinci 2022 ve výkazu R 44-99. Zvýšení podpory společného vzdělávání bude v průběhu roku 2023 realizováno úpravou normativního rozpisu rozpočtu a dalšími úpravami v průběhu celého roku 2023 podle údajů z výkazu R44-99 a normované finanční náročnosti uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. V průběhu roku 2023 bude dále uskutečňována diagnostika dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a podle výsledků diagnostiky budou poskytována těmto dětem, žákům a studentům podpůrná opatření navýšením normativního rozpisu rozpočtu v souladu se směrnicí. Při ukončení poskytování těchto podpůrných opatření školou nebo školským zařízením ve výkazu R44-99 bude příslušná finanční částka vynaložená na podpůrné opatření krácena o počet zbývajících nevyčerpaných měsíčnin v roce 2023.   

8. Zohlednění změn v organizaci škol a školských zařízení v průběhu kalendářního roku

Rozpočty přímých výdajů se stanovují na kalendářní rok. Při rozpisu státního rozpočtu na přímé výdaje v regionálním školství jednotlivým krajům Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vychází z vykázaných hodnot ve statistických výkazech, zpracovaných pro školní rok, který začíná v kalendářním roce, který předchází roku rozpočtovanému.

OŠMT KÚ upraví rozpis rozpočtu právnické osoby v průběhu kalendářního roku, pokud v tomto období dojde v důsledku změn ve školském rejstříku nebo změn v souvislosti se zahájením nového školního roku k významné změně jednotek rozhodných pro rozpis rozpočtu přímých výdajů.

Při úpravách závazných ukazatelů rozpočtu OŠMT KÚ přihlíží k objektivizovaným potřebám jednotlivých škol v souladu se „směrnicí“.    

9. Komentář k tabulce rozpočtu

Ve sloupci poznámky jsou označeny opravy, které byly provedeny oproti výkonům uvedeným v zahajovacích výkazech:   K – provedena oprava na kapacitu z rejstříku škol a školských zařízení

Pro snadnější orientaci jsou změněné hodnoty uvedeny ve formě vzorce. Např. u ŠD, která vykázala ve výkaze celkem 85 žáků a v rejstříku škol je kapacita školní družiny pouze 80 žáků, je v příslušné buňce zápis: = 85 – 5.

Vlastní rozpočet mzdových prostředků i ONIV bude předán školám a školským zařízením po zaokrouhlení na jednotky Kč.                            

Kontaktní osoba:

Ing. Radek Lomský
lomsky@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 920

Rozpočet přímých výdajů školství pro rok 2020

Rozpočet přímých výdajů školství pro rok 2021

Rozpočet přímých výdajů školství pro rok 2022