16. 08. 2023

Konkurzní řízení

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v § 166 odst. 2 uvádí, že ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení.

Zřizovatel může podle § 166 odst. 3 v období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení uvedeného v § 166 odstavci 2 (dále jen šestileté období) vyhlásit na toto pracovní místo konkursní řízení; v takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období.

Zřizovatel vyhlásí konkursní řízení a odvolá ředitele vždy, obdrží-li před začátkem lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od České školní inspekce nebo školské rady. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele podle věty první nebo druhé, počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období.

V případě, že se tedy zřizovatel rozhodne po „6letém funkčním období ředitele“ vyhlásit konkursní řízení, učiní tak dle § 166 odst. 3 školského zákona. Další postup je dán vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, která byla novelizována vyhláškou č. 107/2019 Sb., s účinností od 1. května 2019. Zřizovatel v souladu s vyhláškou oznámí na úřední desce nebo jiným způsobem v místě obvyklým vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele školy nebo školského zařízení dle § 3 vyhlášky.  

Postup při konkursním řízení

 1. Zřizovatel rozhodne o vyhlášení konkursního řízení a oznámí jeho vyhlášení na úřední desce nebo způsobem v místě obvyklým. Datem vyhlášení konkursního řízení je myšlen den jeho zveřejnění.
 2. Zřizovatel požádá písemně příslušné orgány a instituce o nominaci členů konkursní komise podle § 2 odst. 3 písm. b), c), d), e) a f) vyhlášky.
 3. Složení konkursní komise:
  • jeden člen školské rady zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo studenty, určený volbou školské rady, je-li zřízen
  • jeden člen určený krajským úřadem
  • dva členové určení zřizovatelem
  • dva členové určení českou školní inspekcí – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog
  • jeden pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy, určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů
  • jeden člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce
 4. Zřizovatel jmenuje členy konkursní komise včetně předsedy a určí tajemníka konkursní komise nejpozději 30 dní před konáním konkursu (§ 1 odst. 1 vyhlášky). Tajemník není členem komise, ale organizačně a administrativně zabezpečuje její jednání. Zřizovatel vystaví jmenovací dekrety předsedovi i všem členům konkursní komise. (Pokud člen komise přestane vykonávat svou funkci, zřizovatel jej odvolá a jmenuje nového člena komise v souladu s § 1 odst. 3 vyhlášky). Jednání komise je neveřejné. Zřizovatel může přizvat k jednání komise v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy konkursní komise. Jmenovat komisi bez pedagogického pracovníka příslušné školy nebo jiného zaměstnance lze:
  • u právnické osoby, která vykonává pouze činnost základní školy, která nemá všechny ročníky a ve které se všichni pedagogičtí pracovníci hlásí do konkursního řízení
  • u právnické osoby, která vykonává pouze činnost mateřské školy nebo školského zařízení, ve kterých se všichni pedagogičtí pracovníci hlásí do konkursního řízení
  • u nově zřizované právnické osoby vykonávající činnost školy
  • při splynutí nebo sloučení právnických osob vykonávajících činnost školy
 5. Při prvním jednání konkursní komise posoudí, zda přihlášky uchazečů splňují náležitosti vyhlášení konkursního řízení. Přihlášku podanou pozdě a přihlášku nesplňující požadavky podle § 3 odst. 1 písm. b) a d) předseda komise vrátí uchazeči bez dalšího projednání a s uvedením důvodu vrácení.  Vyřazení uchazeči se konkursního řízení neúčastní. Dále se členové komise dohodnou na organizaci řízeného rozhovoru (§ 5 odst. 1 vyhlášky – 15 až 60 minut) a na pořadí, ve kterém budou uchazeči k řízenému rozhovoru pozváni. Komise je schopna se usnášet, pokud je přítomno alespoň pět členů komise. Z jednání pořizuje tajemník konkursní komise zápis.
  Komise odešle uchazeči nejpozději 14 dní přede dnem konání konkursu pozvánku, v níž je uvedeno místo, datum a hodina konání konkursu, a to doporučenou zásilkou s dodejkou na adresu, kterou uchazeč sdělí v přihlášce, nebo do datové schránky, pokud ji uchazeč uvedl v přihlášce, nebo na adresu elektronické pošty uchazeče, pokud ji uchazeč uvedl v přihlášce. Součástí pozvánky musí být též informace o obsahu a průběhu doplňkového hodnocení, pokud bude v konkursu použito (§ 4 odst. 5 vyhlášky).
 6. Na druhém jednání konkursní komise se na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání, doplňkového hodnocení, pokud bylo použito, dosavadních výsledků uchazeče zejména v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, a vyjádření odborníků komise usnáší hlasováním o vhodnosti uchazeče. Vhodný uchazeč získal nadpoloviční počet kladných hlasů přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Předseda komise do zápisu uvede, zda na vedoucí pracovní místo není vhodný žádný uchazeč, je vhodný jeden z uchazečů nebo jsou-li vhodní dva a více uchazečů. V případě, že se komise usnesla, že na vedoucí pracovní místo jsou vhodní dva a více uchazečů, sestaví následně každý člen komise vlastní pořadí těchto uchazečů. Předseda konkursní komise provede celkové vyhodnocení konkursu podle vyhlášky a určí konečné pořadí uchazečů konkursu. Po vyhodnocení konkursu vyhlásí bez zbytečného odkladu za přítomnosti členů komise výsledné pořadí přítomným uchazečům. Uchazeči budou o výsledném pořadí vyrozuměni předsedou konkursní komise též písemnou formou, a to do 7 dnů od vyhlášení výsledného pořadí uchazečů. O průběhu konkursu pořizuje tajemník konkursní komise zápis, který obsahuje:
  • úplné znění vyhlášení konkursu,
  • datum a způsob vyhlášení konkursu,
  • seznam členů komise přítomných při konkursu, seznam uchazečů,
  • usnesení komise o vhodnosti uchazeče,
  • pořadí uchazečů u jednotlivých členů komise a doklad o výsledném pořadí uchazečů, u nichž se komise usnesla, že jsou vhodní pro výkon funkce,
  • rámcový popis doplňkového hodnocení a jeho výsledky
  • Tajemník konkursní komise předá zřizovateli bez zbytečného odkladu zápis podepsaný všemi členy komise, kteří byli přítomni u konkursu. V případě odmítnutí podpisu zápisu členem komise se do zápisu uvede důvod odmítnutí.  
 7. Rada obce/města (starosta obce) projedná výsledek konkursního řízení a jmenuje uchazeče na vedoucí pracovní místo ředitele. Následně informuje zbývající účastníky konkursního řízení o jeho výsledku. Dále vyhotoví platový výměr v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti se jmenováním nové ředitelky/ředitele příspěvkové organizace zřizovatel požádá o zápis změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení, v registru osob (ROS), v obchodním rejstříku apod.

Dokumenty ke stažení

Kontaktní osoba:

Jana Palmová
palmova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 817